پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد صادق محمودیان [پدیدآور اصلی]، احمد واعظیان[استاد راهنما]، یوسف شیری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهمترین پارامترها در صنعت حفاری تعیین پنجره ایمن گل حفاری است که اگر این پارامتر بهدرستی تعیین نشود باعث خطرات بسیار بزرگی مانند فوران، ازبینبردن نیروی انسانی و هزینههای زیادی می‌گردد. هدف اصلی این مطالعه، تخمین فشار منفذی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری با استفاده از دادههای لرزهای سهبعدی و نگارهای درونچاهی در یکی از میادین جنوب غربی ایران است. این میدان دارای 7 چاه است که چاههای X-01 و X-06 بهعنوان چاه اعتبارسنجی در نظر گرفته شدند. این دو چاه دارای دادههای لرزهای سهبعدی قبل از برانبارش، مجموعه کامل نگارهای درونچاهی، چک شات و دادههای زمینشناسی میباشند. در ابتدا، بهجز چاه X-07 تمام چاهها فاقد موجبرشی بودند که با استفاده از روش رگرسیون و همبستگی خطی و غیرخطی چندگانه نگارهای موجبرشی از روی موج تراکمی و تخلخل تخمین زده شد. همچنین، روابط کارول و کاستانگا اصلاح شد تا بتوانیم از این امواج، در بهدستآوردن امپدانس صوتی برشی در سایر چاهها استفاده کنیم. در مرحله بعد، دادههای لرزهای سهبعدی قبل از برانبارش را با استفاده از وارون‌سازی لرزهای به امپدانس صوتی برشی تبدیل کردیم. نتایج نشان داد که امپدانس صوتی تراکمی حاصل از وارون سازی در چاه اعتبارسنجی X-01 و X-06 به ترتیب دارای ضرایب همبستگی 82 و 74 درصد است. تجزیهوتحلیل نتایج وارون‌سازی لرزه ای نشان داد که مخزن ماسه سنگی لایه غار موردمطالعه دارای امپدانس صوتی تراکمی، برشی و چگالی کمتر از لایه های مجاور خود است و علت آن وجود تخلخل و احتمالاً سیال درونسازندی (آب، نفت یا گاز) است. بعد از وارون‌سازی لرزهای و بهدستآوردن امپدانس صوتی برشی، مکعب فشار منفذی با استفاده از امپدانس صوتی برشی، تراکمی و نگار چگالی به دست آمد. بررسی و ارزیابی فشار منفذی تخمین زده شده، وجود لایه ای با فشار نسبتاً بالا نسبت به لایه های مجاور خود را نشان داد که طبق گزارشهای زمین شناسی منطقه، این لایه دقیقاً همان مخزن ماسه سنگی (غار) می باشد. تطابق 88 و 90 درصدی فشار منفذی تخمین زده شده و فشار منفذی اندازه گیری شده (RFT) نشاندهنده نتایج نسبتاً قابلقبول در ارزیابی این میدان می-باشد. در نهایت، از تطابق و ارزیابی بین فشار منفذی تخمینی و وزن گل حفاری و فشار شکست سازند به این نتیجه رسیدیم که فشار سیال حفاری در حدود psi 200 تا 300 بیشتر از فشار منفذی بود که نشاندهنده پنجره ایمن گل حفاری است و در آینده میتوانیم با بهرهگیری از این مطالعه چاههای بیشتری را با خطری کمتر، ایمنتر، هزینه کمتر و همچنین زمان کمتری حفاری کنیم.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: وزن گل حفاری #سرعت موجبرشی #سرعت موج تراکمی #وارون‌سازی لرزهای #فشار منفذی #سنگشناسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)