پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
افشین فرزانه [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، حسام الدین کاظمینی [استاد راهنما]، مصیب کمری [استاد مشاور]
چکیده: شناسایی و تفکیک سیالات مخزنی یکی از مراحل توصیف مخازن هیدروکربنی است. بهترین ابزار برای این کار داده های چاه آزمایی است اما به دلیل محدودیت دسترسی به آن ها، استفاده از نگارهای چاه با گذشت زمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه هدف تفکیک گاز از سایر سیالات مخزنی (آب و نفت) به کمک نگار صوتی و بررسی اثر گاز بر روی دامنه امواج لرزه ای در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس است. جهت نیل به هدف در اولین قدم نیاز به اطلاعات سرعت موج برشی است که تنها برای یک چاه در دسترس می باشد. از این رو برای تخمین مقدار این پارامتر مهم در سایر چاه های مورد مطالعه از روش های رگرسیون خطی و غیرخطی و الگوریتم ژنتیک خطی و غیرخطی استفاده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. میانگین مربع خطا برای روش-های مذکور به ترتیب 0.0335134، 0.035764، 0.108179، 0.0375579 و ضریب رگرسیون نیز 0.73، 0.74، 0.72 و 0.74می باشد. با توجه به مقادیر میانگین مربع خطا برای تخمین سرعت موج برشی و سرعت موج تراکمی و ضریب همبستگی، روش رگرسیون غیر خطی برای تخمین سرعت موج برشی مورد استفاده قرار گرفت. برای تفکیک گاز از آب و نفت، نمودارهای مختلف که مبنای آن ها سرعت موج تراکمی، سرعت موج برشی و چگالی است، مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت روش امپدانس الاستیک توسعه یافته به عنوان روش مناسب انتخاب شده است. در مرحله بعد مدل های فیزیک سنگ گسمن، هرتز میندلین، هاشین شریکمن و رابطه تجربی کریف به منظور انتخاب مدل مناسب برای جانشینی سیال، مقایسه شده و نهایتاً مدل فیزیک سنگ گسمن به عنوان مدل مناسب برای جانشینی سیال مخزن ماسه سنگی مورد مطالعه انتخاب شده است. پس از آن جانشینی سیال برای مقادیر مختلف اشباع گاز انجام و سرعت موج تراکمی، سرعت موج برشی و چگالی نظیر آن ها محاسبه شد. محاسبات نشان می دهند که با حضور گاز، سرعت موج تراکمی و چگالی کاهش و سرعت موج برشی افزایش می یابند. در پایان نیز برای مشخص کردن اثر تغییر سیال بر روی دامنه امواج لرزه ای، مدل سازی پیشرو لرزه ای به روش همامیخت انجام شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که حضور مقادیر جزئی گاز سبب کاهش زیاد دامنه امواج می شود و با افزایش میزان اشباع گاز از شدت افت دامنه کاسته شد طوری که از اشباع حدود 15 درصد به بعد دامنه امواج افزایش می یابد. کلمات کلیدی: ت
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تفکیک گاز #نگارهای چاه #سرعت موج تراکمی و برشی #امپدانس الاستیک توسعه یافته #مدل فیزیک سنگ #جانشینی سیال #مدل سازی لرزه ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)