پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمید صیفی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]
چکیده: این تحقیق در دو مرحله اجرا شده است: ابتدا مدل‌سازی فیزیک سنگی و سپس تلفیق این مدل‌ها با روش‌های ترکیب اطلاعات به منظور بهبود مدل‌ها. به این منظور در ابتدای تحقیق، پنج مدل فیزیک سنگیِ کاستر-توکسوز، شو-وایت، گرینبرگ-کاستاگنا، شو-پاین و خودسازگار-گسمن در سه چاه هدف واقع در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به این ترتیب که سرعت‌های موج تراکمی و برشی حاصل از مدل‌سازی با نگارهای سرعت موج تراکمی و برشی اندازه‌گیری شده در چاه‌ها، مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که در میان مدل‌های فیزیک سنگ، مدل شو-پاین کارآیی بالاتری در تخمین پارامترهای کشسانی داشته است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بتوان با استفاده از فرایند وارون‌سازی در تعیین درصد نوع حفرات، کارائی مدل‌های فیزیک سنگ مخازن کربناته را افزایش داد. در ادامه تحقیق، به منظور دستیابی به نتایج مناسب و بهبود دقت مدل‌ها، رویکرد ترکیب اطلاعات مطرح شده است. بر اساس آن، مدل‌های انتگرال فازی سوگنو و چوکوئیت و مدل میانگین وزنی مرتب شده (OWA) به عنوان مدل ترکیبی ارائه شدند. به این ترتیب، سرعت موج تراکمی و برشی با مدل‌های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که خطای نسبی در تخمین سرعت موج برشی با مدل کاستر-توکسوز در چاه A از ۱۷/۱ درصد به ۱/۷ درصد در مدل ترکیبی میانگین وزنی مرتب شده کاهش یافت. این روند در مورد چاه B این‌گونه بود که درصد خطای نسبی در مدل کاستر-توکسوز ۲۰/۱ درصد محاسبه شد در حالیکه این خطا در مدل ترکیبی میانگین وزنی مرتب شده به ۳/۴ درصد رسید. در چاه C نیز این درصد خطا در مدل کاستر-توکسوز ۳۰ درصد و در مدل ترکیبی میانگین وزنی مرتب شده ۲/۶ درصد محاسبه گردید. همچنین در بین هشت مدل (پنج مدل فیزیک سنگ و سه مدل ترکیبی) موجود، سرعت تخمینی حاصل از‌ مدل کاستر-توکسوز و مدل میانگین وزنی مرتب شده، به ترتیب کمترین و بیشترین ضریب همبستگی را با سرعت واقعی داشتند. ضریب همبستگی مربوط به تخمین سرعت برشی مدل کاستر-توکسوز و سرعت برشی واقعی در چاه Aمقدار ۴/ ۷۹ درصد، درچاه B مقدار ۱/ ۹۲ درصد و در چاه C مقدار ۱/ ۹۲ درصد است. ضریب همبستگی مربوط به تخمین سرعت برشی مدل میانگین وزنی مرتب شده و سرعت برشی واقعی در چاه Aمقدار ۶/ ۹۹ درصد، درچاه B مقدار ۳/ ۹۹ درصد و در چاه C مقدار ۱/ ۹۹ درصد است. در واقع نتایج بدست آمده بیانگر آن است که مدل ترکیب شده با روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) بهترین برآورد را ارائه نموده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترکیب اطلاعات #فیزیک سنگ #مخازن کربناته #سرعت تراکمی #سرعت برشی #تخلخل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)