پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
پریسا جلالوندی [پدیدآور اصلی]، مسعود علی پور اصل[استاد راهنما]، رضا کاکائی[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد مشاور]
چکیده: کانسار مس باغ خشک در ١۴۵ کیلومتری جنوب باختر استان کرمان و در حدود 38 کیلومتری شمال خاور شهرستان سیرجان قرار دارد. حفاری های اکتشافی صورت گرفته در این کانسار شامل 45 گمانه می باشد. هدف از این پایان‌نامه مدل سازی زمین‌شناسی کانسار و استفاده از روش‌های زمین‌آماری در محاسبه ی ذخیره است. کلیه ی مراحل مدل سازی زمین‌شناسی و تخمین ذخیره با به کارگیری نرم‌افزار Datamine به ترتیب زیر انجام شد. ابتدا بانک اطلاعاتی 45 گمانه ساخته شده و مدل زمین‌شناسی کانسار با ایجاد مقاطع افقی به-وسیله ی نرم‌افزار Datamine شبیه سازی شد. با ساخت کامپوزیت های 2 متری از گمانه ها عملیات نرمال-سازی و تحلیل روند داده‌های اولیه انجام شد. در ادامه در نرم‌افزار نام برده تولید وریوگرام ها و تحلیل ساختار فضایی حاکم بر کانسار صورت گرفت. سپس عملیات تخمین عیار با استفاده از روش کریجینگ در مدل های بلوکی به وسیله ی نرم‌افزار Datamine انجام شد. با استفاده از روش شبیه‌سازی متوالی گوسی (SGS) به عنوان روشی ساده و سودمند در زمین‌آمار برای شبیه‌سازی، تعداد 100 شبیه‌سازی زمین‌آماری انجام شد. در نهایت به ازای عیار متوسط 24/0 درصد برای روش‌های عکس مجذور فاصله، زمین‌آمار، شبیه‌سازی به ترتیب 75 ، 69 و 59 میلیون تن ماده معدنی مس بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانسار مس #باغ‌خشک #مدل سازی زمین‌شناسی #تخمین ذخیره #کریجینگ #شبیه‌سازی متوالی گوسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)