پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرزاد ستوده [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، یاشار پوررحیمیان [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به نیاز روز افزون به مواد خام اولیه و کاهش قابل توجه ذخایر سطحی که امکان استخراج آن ها به روش های روباز میسر است و همچنین مشکلات و مسائل زیست محیطی که در معادن روباز بیشتر مطرح می شوند، باعث شده معدنکاری زیرزمینی با اقبال بیشتری مواجه شود. شرایط معدنکاری زیرزمینی دارای تفاوت های قابل توجهی با معدنکاری روباز است. در معدنکاری زیرزمینی برای استخراج ماده معدنی با توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار، روش های استخراجی متفاوتی استفاده می شود. طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید معادن زیرزمینی، توجه بسیاری از طراحان و مهندسین پروژه های معدنی را به خود جلب کرده است. محققین مختلفی، تأثیر عدم قطعیت زمین-شناسی و اقتصادی را در طراحی کلی معادن روباز در مطالعات خود گزارش کرده اند. بر خلاف این چنین طیف گسترده ای از پژوهش در رابطه با معادن روباز، تحقیقات و تلاش های کمتری در راستای تأثیر عدم قطعیت های موجود در طراحی محدوده نهایی معدنکاری زیرزمینی و توالی استخراج کارگاه های زیرزمینی گزارش شده است. از این رو، در این پایان نامه، با توجه به تحقیقات اندک صورت گرفته، روشی برای تعیین محدوده و جانمایی کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی در حالت سه بعدی ارائه شده است و در راستای رسیدن به این هدف یک برنامه کامپیوتری (SLO3D) توسعه داده شده است. همچنین، روشی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی به منظور بهینه-سازی برنامه ریزی تولید و تعیین توالی استخراج کارگاه ها با در نظر گرفتن تاثیر عدم قطعیت عیار ماده معدنی و شبیه سازی عیار ماده معدنی به کمک شبیه سازی گوسی متوالی در یک رگه معدنی مربوط به کانسار چهل کوره در نرم افزار GAMS/CPLEX پیاده سازی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، ارزش اقتصادی محدوده نهایی در مدل حاصل از تخمین کریجینگ برابر 15.62 میلیون دلار است و در شرایط عدم قطعیت عیار ماده معدنی با استفاده از نتایج 50 تحقق شبیه سازی شده در بازه 6.7 میلیون دلار در بدترین حالت و 30.7 در بهترین حالت به دست آمده است. همچنین، ارزش خالص قعلی (NPV) حاصل از حل مدل ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیح در 18 بازه زمانی برای مدل کریجینگ برابر 13.86 میلیون دلار و برای مدل های شبیه سازی شده بین 5.98 تا 13.86 متغیر است. این بازه نشان دهنده تاثیر عدم قطعیت عیار ماده معدنی در طراحی معادن زیرزمینی است . بنابراین، باید برنامه ریزی های استخراجی را به گونه ای تنظیم کرد که تغییرات احتمالی میزان ماده معدنی خللی در یک دوره زمانی نکند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محدوده نهایی معدنکاری زیرزمینی #بهینه سازی برنامه ریزی تولید #برنامه ریزی عدد صحیح #ارزش خالص فعلی (NPV) #عدم قطعیت عیار #شبیه سازی گوسی متوالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)