پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سجاد محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: تعیین عیار حد بهینه در طول سال‌های عمر معدن از مسایل مهم و بنیادی در اقتصاد و طراحی معادن است. در دهه‌های اخیر این عملیات بهینه‌سازی با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اقتصادی این پارامتر و طبیعت پویای آن، هدف از تحقیق حاضر محاسبه‌ی عیارهای حد بهینه‌ی معدن سنگ آهن شماره 1 شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان در پوش‌بک استخراجی طرح 5 ساله‌ی 1391 تا 1395 بوده است. در جامع‌ترین نظریه‌ی موجود در این که توسط لین ارائه شده تنها فروش یک محصول نهایی در نظر گرفته شده است. از این رو و با توجه به قابلیت فروش سه محصول (محصول دانه‌بندی شده، کنسانتره و گندله) در این معدن، در ابتدا مدل بهینه‌سازی بر اساس روند عملیاتی معدن، توسعه داده شده است. سپس با تعیین تابع هدف مساله، روش حذفی جستجوی نسبت طلایی و روش فرا ابتکاری رقابت استعماری برای حل آن به کار رفته است. برای این منظور از برنامه‌ی توسعه داده شده در نرم‌افزار MATLAB R2011a بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار ارزش خالص فعلی با روش جستجوی نسبت طلایی برابر با 74/18486 میلیارد ریال و با الگوریتم رقابت استعماری برابر با 49/18142 میلیارد ریال حاصل گردیده است. برای حل مساله تعداد تکرارها در روش جستجوی نسبت طلایی برای هر 5 سال برابر با 18 و در روش رقابت استعماری کم تر از 18 بوده است. هم چنین فرآیند محاسباتی و برنامه‌نویسی جستجوی نسبت طلایی بسیار ساده‌تر از الگوریتم رقابت استعماری بوده است. بنابراین در حالت کلی، روش جستجوی نسبت طلایی برای حل مساله در این پژوهش از اولویت بالاتری برخوردار بوده است. در انتها با بهره گیری از نتایج این بهینه‌سازی، برنامه ریزی تولید در معدن برای طرح 5 ساله انجام گرفته است. در این برنامه با مد نظر قرار دادن قابلیت انباشت مواد کم عیار می‌توان 1 سال مازاد بر سال‌های طرح، کارخانه‌ی تغلیظ را با حداکثر ظرفیت از طریق انباشت‌گاه خوراک دهی کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عیار حد #عیارهای حد بهینه #بهینه سازی #ارزش خالص فعلی (NPV) #روش جستجوی نسبت طلایی #الگوریتم رقابت استعماری (ICA) #معدن سنگ آهن گل گهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)