پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
ساناز فتح آبادی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، علیرضا شیوایی [استاد مشاور]، محمد کنشلو[استاد مشاور]
چکیده: در طراحی معادن اکثراً بر روی تأثیر پارامترهای فنی تکیه شده و مدل زمین شناسی به طور قطعی فرض می شود. این مدل از چند منظر احتمال پذیر است، یکی از منظر عیار و دیگری از منظر زمین-شناسی. عدم قطعیت زمین شناسی به بحث شکل و پیوستگی کانسار مربوط می شود که در صورت انتخاب حدود مناسب می توان آن را کاهش داد. در این تحقیق حد روباز – زیرزمینی و بررسی نقش عدم قطعیت عیار بر روی آن در معدن سنگ آهن چاه گز مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور توزیع عیار کانسار با استفاده از روش کریجینگ تخمین زده شده است و همچنین به روش شبیه سازی گوسی متوالی، شبیه سازی شده و حد روباز – زیرزمینی به صورت جداگانه در شرایط مشابه تعیین شده است. در راستای اهداف این تحقیق از نرم-افزارهای SGeMs، WinGsLib، Datamine و NPV Scheduler، جهت مطالعات آماری و زمین آماری، مدل سازی و شبیه سازی و نهایتا بهینه سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، مدل تخمینی کریجینگ در عیار حدهای پایین تر از میانگین عیار داده های اولیه بیش تخمینی داشته است و به همین ترتیب محدوده تعیین شده به روش کریجینگ بزرگتر از محدوده تعیین شده با 100 مدل شبیه سازی شده، بوده است. کانسار چاه گز به دو توده شرقی و غربی تقسیم شده که تراز حد روباز و زیرزمینی در توده شرقی و غربی با استفاده از مدل تخمینی به ترتیب 1560 و 1570 متر تعیین شده است، این در حالی است که همین پارامتر با استفاده از مدل های حاصل از شبیه سازی، در تراز های 1620 و 1580 به ترتیب بیشترین فراوانی را داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حد روباز- زیرزمینی #شبیه سازی زمین آماری #معدن سنگ آهن چاه گز #عدم قطعیت عیاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)