پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حمید غیرتمند [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد راهنما]، حسن رضایی [استاد مشاور]
چکیده: مطالعه ی ساختارهای زیرسطحی در فعالیت های معدنی حائز اهمیت زیادی است. شناخت این ساختارها در زمینه های مختلف معدنی مانند مدیریت استخراج و برنامه ریزی تولید می تواند اطلاعات با ارزشی محسوب شود. در این موارد زمین آمار ابزارهای زیادی ارائه کرده است. این ابزارها بر پایه ی علم زمین آمار چند نقطه ای به مدت چند دهه است که مورد توجه فعالان بخش معدن و نفت قرار گرفته است. در این پایان نامه نیز با استفاده از یکی از ابزارهای زمین آمار چند نقطه ای با نام الگوریتم شبیه سازی الگوبرداری مستقیم به مطالعه ی ساختار دایک های معدن مس سونگون به عنوان یکی از معادن مهم مس کشور پرداخته شده است. بررسی ساختار دایک های معدن نشان می دهد که این ساختارها ماهیتی بسیار ناپایا دارند که بررسی این گونه ساختارها در حوزه ی مطالعات ناپایای زمین آماری قرار می گیرد. تولید تصویر آموزشی برای مدل این ساختار بسیار دشوار است و برای کاهش ناپایایی و تولید تصویر آموزشی پایاتر نیاز به بررسی و مدل سازی الگوهای تصویر آموزشی دارد. برای شبیه سازی ساختار دایک ها کدهایی توسط نرم افزار Matlab گسترش داده شده است که بررسی حساسیت این کد به تغییرات مقدار پارامترهای ورودی نشان می دهد که این الگوریتم به برخی از پارامترها مانند حدآستانه ای و ابعاد پیشامد داده ای حساسیت بیشتر و نسبت به پارامترهای ابعاد پیشامد داده ای و نسبت، حساسیت کم تری نشان می دهد. با توجه به شبیه سازی های انجام شده در راستای شبیه سازی شرطی ساختار دایک ها، موفقیت شبیه سازی ها با الگوریتم الگوبرداری مستقیم، توسط آماره های زمین آماری نشان داده شده است. همچنین بازسازی روند ساختارهای موجود در تصویر آموزشی به درستی صورت گرفته است. این امر در تصاویر شبیه سازی شده نشان داده شده است. اگر چه در برخی شبیه سازی ها پیوستگی ساختار دایک ها، کم تر از تصویر آموزشی به نظر می-رسد با این وجود بررسی آماره ی پیوستگی نشان می دهد که اختلاف قابل ملاحظه ای دیده نمی شود. با مقایسه ی الگوریتم الگوبرداری مستقیم و الگوریتم معادله ی نرمال واحد ، مشاهده می شود که الگوریتم الگوبرداری مستقیم از توانایی بیشتری در بازتولید ساختار دایک ها برخوردار است. شاهد این امر آماره های تک نقطه ای، دو نقطه ای و پیوستگی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین آمار چند نقطه ای #شبیه سازی زمین آماری #تصویر آموزشی #الگوهای غیر خطی #مدل سازی ساختار دایک ها.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)