پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مجتبی سالاری [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سعید کریمی نسب [استاد راهنما]، حمید رضا محمدی [استاد مشاور]
چکیده: در طراحی شیب‌های سنگی و خاکی چه در معادن و چه در سدها و ترانشه‌های راه، باید کلیه عواملی که بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار هستند در نظر گرفته شوند. هوازدگی و دگرسانی بعنوان عوامل مخرب، پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و مقاومت سنگ‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهند. شیست‌های موجود در معدن سنگ آهن گل‌گهر به شدت از هوازدگی و دگرسانی تاثیر پذیرفته‌اند. دخیل کردن این پدیده در تحلیل‌های پایداری که تا به حال از دید زمین شناسی و به‌صورت کیفی بررسی شده است، جز از طریق عددی و کمی‌سازی تاثیر آن بر روی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌ها میسر نمی‌باشد. در این پایان نامه در راستای بررسی تاثیر هوازدگی و دگرسانی بر روی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌ها در معدن سنگ آهن شماره 1 گل‌گهر تعداد زیادی داده‌های کمی گردآوری شد. درجات مختلف هوازدگی و دگرسانی سنگ‌ها با استفاده از اندیس‌های صحرائی مشخص شدند و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از سیستم طبقه‌بندی احتمال پایداری شیب (SSPC)، مقادیر فاکتور کاهش درجات هوازدگی و دگرسانی برای هر کدام از پارامترها محاسبه شد. مشخص شد اکثر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌ها با افزایش درجه هوازدگی به شدت کاهش می‌یابند. مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته استاتیکی بیشتر از سایر ویژگی‌ها تحت تاثیر هوازدگی قرار می‌گیرند. نتایج آزمایش نشان داد که آسیب‌پذیری شیست‌های معدن سنگ آهن گل‌گهر در مقابل هوازدگی، از درجه III به بعد به اوج خود می‌رسد. همچنین مهندسی سطوح شیب دار جزء مسائل ژئوتکنیکی می باشد که عدم قطعیت بسیار زیادی بر آن حاکم است. اغلب اثرات عدم قطعیت ها روی پیش بینی پایداری سطوح شیب دار قابل توجه هستند. در روش های قطعی (تعادل حدی و . . . )، تحلیل پایداری فقط بر اساس فاکتور اطمینان انجام می‌شود و این روش ها قادر به مشخص نمودن اثر عدم قطعیت ها نیستند. تحلیل های احتمالاتی پایداری سطوح شیب دار، ابزاری مناسب جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها در فرآیندهای طراحی می باشند. در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی انواع عدم قطعیت ها در برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی، اصول و مبانی روش های مرسوم احتمالاتی از قبیل روش شبیه سازی مونت کارلو که به عنوان یکی از روش های احتمالاتی به منظور کاهش عدم قطعیت های پارامترهای ژئوتکنیکی اخیراً به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است معرفی شود. همچنین با استفاده از نرم افزار Slide و انتخاب روش تعادل حدی بیشاپ به عنوان تابع عملکرد، تحلیل احتمالاتی مونت کارلو بر روی دیواره-های معدن سنگ آهن شماره 1 گل گهر انجام و تاثیر هوازدگی و دگرسانی بر روی مقادیر فاکتور اطمینان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از کمی سازی تاثیر هوازدگی و دگرسانی بر روی فاکتور اطمینان مشاهده شد که مقدار فاکتور اطمینان تا درجه IV به میزان 74/0 مقدار اولیه خود کاهش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن سنگ آهن گل گهر #هوازدگی و دگرسانی #SSPC #خصوصیات ژئومکانیکی #عدم قطعیت #فاکتور اطمینان #تحلیل احتمالاتی #مونت کارلو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)