پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حسین حیدری نوقابی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: در صنایع معدنی و واحدهای تولیدی، به منظور دستیابی به بهترین شرایط عملیاتی و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی پروژه، استفاده از شاخصی مهندسی به نام قابلیت اطمینان به این مهم کمک می کند. در یک عملیات معدنکاری حجم سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات معدنی می تواند کل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. در پروژه های معدنی، به منظور داشتن تولیدی پیوسته، حفظ عملکرد سالم ماشین آلات بسیار حیاتی محسوب می شود. عملکرد ضعیف سیستم ترابری در چرخه تولید یک واحد معدنی، می تواند باعث توقف و یا حتی تعطیلی کامل سیستم معدنکاری شود. از این رو در این پایان نامه قابلیت اطمینان سیستم ترابری مورد ارزیابی قرار گرفته است. سیستم ترابری شامل دو بخش باربری و بارگیری می شود. سیستم بارگیری شامل بیل مکانیکی و سیستم باربری شامل کامیون می شود. در ادامه طی مطالعه موردی در معدن طلای زرمهر تربت حیدریه، 3 دستگاه بیل مکانیکی و 3 دستگاه کامیون جهت بررسی قابلیت اطمینان سیستم ترابری مورد مطالعه قرار گرفتند. بیل های مکانیکی شامل 4 زیرسیستم مکانیکی، بارگیری، حرکتی و برقی و هر کدام از کامیون ها شامل 3 زیرسیستم مکانیکی، حرکتی و برقی می-باشند. سپس داده های خرابی و توقفات ناشی از هر دو سیستم بارگیری و باربری برای این شش دستگاه در یک دوره ی شش ماهه ثبت شد. این داده ها برای تحلیل قابلیت اطمینان سیستم ترابری با استفاده از روش های مارکوف، مدل سازی و شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از روش مارکوف نشان داد در حالتی که هر شش دستگاه مشغول بکار می باشد، قابلیت اطمینان سیستم ترابری حدود 68.8% می باشد. برای مدل-سازی قابلیت اطمینان سیستم ترابری، ابتدا قابلیت اطمینان زیرسیستم های بیل های مکانیکی و کامیون ها محاسبه شد. پس از محاسبه ی قابلیت اطمینان زیرسیستم ها، قابلیت اطمینان هر دستگاه حاصل شد. سپس قابلیت اطمینان سیستم های بارگیری و باربری بدست آمد. با توجه به سری بودن بخش های بارگیری و باربری در سیستم ترابری، قابلیت اطمینان کل سیستم ترابری معدن طلای زرمهر محاسبه شد. نتایج نشان داد قابلیت اطمینان سیستم پس از 80 ساعت تقریباً به صفر می رسد. همچنین با استفاده از روش مونت کارلو کامات و رایلی(K-R)، قابلیت اطمینان سیستم ترابری شبیه سازی گردید. برای اجرای الگوریتم شبیه سازی یک برنامه کامپیوتری در نرم افزار Microsoft Visual Studio 2010 تهیه شد. با استفاده از این برنامه منحنی قابلیت اطمینان شبیه سازی شده رسم گردید و مشخص شد، قابلیت اطمینان سیستم ترابری پس از 80 ساعت به صفر می رسد که با نتایج حاصل از مدل سازی همخوانی بسیار زیادی دارد اما منحنی شبیه سازی از توانایی بالاتری برای پیش بینی قابلیت اطمینان سیستم ترابری برخوردار است. در پایان با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل قابلیت اطمینان، برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم ترابری معدن طلای زرمهر پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن طلای زرمهر تربت حیدریه #سیستم ترابری #بیل مکانیکی #کامیون #مارکوف #مدل سازی #شبیه سازی #تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)