پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهره میلویش [پدیدآور اصلی]، فردین موسیوند[استاد راهنما]
چکیده: منطقه مورد مطالعه در پهنه ایران مرکزی و زیر پهنه سبزوار و در 40 کیلومتری شمال- شمال غرب تربت‌حیدریه، در امتداد شهرهای کدکن تا رباط سنگ واقع شده است. کانه زایی مس در این منطقه، به صورت چینه سان و چینه کران در واحدهای تخریبی ائوسن- الیگوسن رخ داده است و گسترش طولی آن به 65 کیلومتر می‌رسد. کانی سازی در این گستره به طور پراکنده و منقطع، به صورت کانسارهای اسفیز، قندو و قنچی و اندیس‌های متعددی مشاهده می شود. ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس رسوبی #Redbed #کانی‌شناسی #ژئوشیمی #الگوی پیدایش #تربت حیدریه #اسفیز #قندو #قنچی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)