پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مجتبی جمشیدی زرمهری [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]
چکیده: با توجه به کمبود آب در ایران و همچنین رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب متعارف و نا متعارف از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می‌تواند به‌ عنوان یکی از راههای غلبه بر مشکل کم آبی و جلوگیری از هدر دادن منابع آب تلقی شود. تصفیه خانه تربت حیدریه در سال 1388 به بهره برداری رسیده است و نحوه تصفیه آن از نوع لجن فعال می باشد. تصفیه فاضلاب در سه مرحله تصفیه فیزیکی، تصفیه بیولوژیکی و گندزدایی انجام شده و پساب حاصله جهت استفاده در کشاورزی، باغداری و صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد. با توجه به رهاسازی و استفاده از پساب در محدوده آبخوان دشت رشتخوار در این تحقیق به بررسی اثرات کمی و کیفی پساب تصفیه خانه تربت حیدریه بر منابع آب زیرزمینی پرداخته شده است. به این منظور خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پساب تصفیه‏خانه‏ی فاضلاب تربت حیدریه و منابع آب زیرزمینی در بازه‏ی زمانی یکساله، اندازه گیری و بررسی شده است. پارامترهای اندازه گیری شده شامل یونهای اصلی، هدایت الکتریکی، pH، نیترات، فلزات سنگین، اکسیژن خواهی زیستی، اکسیژن خواهی شیمیایی و باکتری کلیفرم می باشد. بررسی سری زمانی آبدهی قنات ها بیانگر افزایش دبی یا احیاء بعضی از قنوات پس از بهره برداری تصفیه خانه بوده و بنابراین تاثیر کمی پساب برمنابع آب زیرزمینی کاملاً مشهود می باشد. به لحاظ کیفی مقادیر پونهای اصلی و فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی در مقایسه با پساب افزایش نشان داده، در حالی که غلظت مواد آلی کاهش کاملاً محسوسی دارد. این موضوع به تاثیر زون غیراشباع بر کیفیت آب عبوری نسبت داده شده است. بررسی ها اثر مشهود تصفیه خاک، عمدتا بر مواد آلی پساب را اثبات می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پساب #مواد آلی #فلزات سنگین #تصفیه خاک-آبخوان #تربت حیدریه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)