پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ساناز جورابلو [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]
چکیده: خشکسالی یک پدیده اقلیمی و طبیعی است که می تواند بر سیستم های طبیعی و انسانی اثرات شدید و طولانی مدتی داشته باشد. از این رو، بررسی اثرات منفی پدیده تغییر اقلیم بر شدت و مدت خشکسالی یک منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی منطقه سمنان در دوره های آتی می باشد. برای انجام این تحقیق، 14 مدل AOGCM و سه سناریوی انتشار گازهای گلخانه ای (A2، A1Bو B1)، برای تولید سناریوهای تغییر اقلیم مبتنی بر بارش و دما برای دوره پایه (2000-1971) و سه دوره آتی (2039-2010، 2069-2040 و 2099-2070) انتخاب شد. این سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از تابع توزیع تجمعی احتمالاتی (CDF) تحت سه سطح ریسک 0.25، 0.50 و 0.75 برای دوره های آتی تولید شد. سپس وضعیت خشکسالی توسط دو شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص شناسایی خشسکسالی (RDI) در مقیاس های زمانی مختلف ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه برای دوره مبنا و دوره های آتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین دمای سالانه در منطقه سمنان تا سال 2100 ، حدود 2.2 درجه سانتی گراد افزایش می یابد، و بارش در فصل زمستان کاهش و بارش های بهاره و بعضاً تابستانه افزایش خواهد یافت. همچنین بررسی وضعیت خشکسالی نشان داد که در مقیاس زمانی 3 و 6 ماهه، طبقه خشکسالی بسیار شدید بیشتری نسبت به سایر مقیاس ها خواهیم داشت. به طوریکه هر دو شاخص SPI و RDI در چهار مقیاس زمانی ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه، برای دوره های خشک روند افزایشی و برای دوره های تر روند کاهشی را در دوره های آتی دوم و سوم پیش بینی کردند. در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل شدت، مدت و مقدار رخداد خشکسالی نشان داد که هر سه مشخصه در دوره های آتی افزایش خواهند یافت. طبق نتایج بدست آمده مشخص گردید که تغییرات اقلیمی به میزان قابل قبولی بر وضعیت خشکسالی منطقه سمنان در آینده اثر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر اقلیم #مدل های AOGCM #پایش خشکسالی #شاخص SPI #شاخص RDI

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)