پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سلاله ولایتی [پدیدآور اصلی]، رمضان واقعی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]، محمود اکبری [استاد مشاور]
چکیده: مدل سازی یکی از روش های غیرمستقیم مطالعه منابع آب زیرزمینی است که با توجه به کارائی بالا و هزینه پائین، این امکان را فراهم می سازد تا سسیستم پیچیده آب زیرزمینی را به طرز مطلوبی شبیه سازی نماید. مدل کمی آب های زیرزمینی دشت کاشان با وسعت 1474 کیلومتر مربع نیز به همین منظور تهیه گردیده است. اهداف اصلی تهیه مدل آب زیرزمینی دشت کاشان، شامل درک کمی جریان آب زیرزمینی و اثرات تغییر اقلیم بر افت سطح ایستابی آب زیرزمینی است که منجر به مدیریت بهینه آبخوان در سال های آتی خواهد شد. در این تحقیق، آبخوان دشت کاشان با روش مدلسازی عددی تفاضلات محدود توسط نرم افزار GMS 7.1 شبیه سازی گردید. پس از شبیه سازی جریان، مدل در حالت جریان پایدار با استفاده از الگوریتم PEST واسنجی گردید. نتایج حاصل از واسنجی مدل در حالت پایدار و ناپایدار نشان داد که تراز سطح آب زیرزمینی مشاهده ای و شبیه سازی شده در آبخوان به یکدیگر نزدیک می باشد. و در مرحله پایانی به منظور در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم ، مدل سه بعدی گردش عمومی جو(GCM) در نظر گرفته شد که در حال حاضر قابل اعتمادترین مدل در مطالعات تغییر اقلیم به شمار می آید. به دلیل تفکیک فضایی کم مدلهای گردش عمومی جو، این مدلها نمی توانند تقریب درستی از شرایط آب و هوایی منطقه موردمطالعه ارائه دهند، لذا بایستی خروجی آنها تا حد ایستگاه هواشناسی ریزمقیاس گردد. در این تحقیق، مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM، جهت ریزمقیاس سازی اطلاعات بارش و دما به کار گرفته شده است. دمای حداکثر شبیه سازی شده در طول دوره 2050-2016 نسبت به دوره پایه 1961-2001 تحت سناریو A2 نشان می دهد که پارامتر دمای حداکثر در ماه اکتبر بیشترین افزایش، معادل 1.31 درجه سانتی گراد و در طی همین دوره تحت سناریوی B2 که سناریوی خوش بینانه تری می باشد، مقدار افزایش دما در ماه اکتبر 1.2 درجه سانتی گراد است. نتایج پیش بینی بارش ماهانه برای دوره های آتی نشان می دهد که بارش تحت سناریوی A2 در اکثر ماه های سال روند کاهشی داشته است و بیشترین کاهش در ماه می به میزان 0.43 میلی متر در روز، حادث شده است و در ماه های دسامبر و اکتبر و فوریه، افزایش یافته است. همچنین تحت سناریوی B2، بارش در ماه های ژانویه، مارس، آوریل و می کاهش یافته است و بیشترین کاهش در ماه مارس به میزان 0.16 میلی متر، اتفاق افتاده است و در فصل تابستان و پائیز افزایش جزئی بارش را خواهیم داشت. یه عبارتی بارش ها از فصل زمستان به پائیز شیفت پیدا کرده اند. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوی A2 که بدبینانه می باشد با تابستان های بسیار خشک و کم بارش مواجه خواهیم شد. به طور کلی اثر تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی دشت کاشان به علت پایین بودن نرخ تغذیه، محسوس نمی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #آبهای زیرزمینی #دشت کاشان #مدل GMS #تغییر اقلیم #ریزمقیاس سازی SDMS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)