پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
نرگس غلامی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: دشت سعادت‌شهر با وسعت 130 کیلومتر مربع در 120 کیلومتری شمال شرقی شهرستان شیراز قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن منابع آب و با توجه به برداشت بی‌رویه از آبخوان، ارتفاع سطح آب زیرزمینی در این دشت به طور مداوم در حال کاهش است به این ترتیب که میانگین افت سالیانه در این دشت 76/0 متر می‌باشد. هدف اساسی از انجام این تحقیق، مدل‌سازی ریاضی آبخوان دشت سعادت‌شهر به منظور پیش‌بینی رفتار آبخوان برای شرایط مختلف شامل ترسالی، خشکسالی و... می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از نرم‌افزار GMS در قالب کد کامپیوتری MODFLOW استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از قبیل داده‌های پمپاژ، لاگ‌های حفاری مربوط به چاه‌ها، داده‌های سطح آب و داده‎های ژئوفیزیکی، مدل مفهومی دشت ساخته شد. مدل تهیه شده آبخوان با استفاده از داده‌های 13 حلقه چاه مشاهده‌ای طی شرایط پایدار (بهمن 1388) و در شرایط ناپایدار (اسفند 1388 تا بهمن 1389) واسنجی گردید. پارامتر K و Sاز مهمترین پارامترهایی هستند که در این مراحل بهینه‌سازی می‌شوند بر اساس نتایج حاصله مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی از 12 تا 23 متر بر روز و متوسط آبدهی ویژه از 02/0 تا 025/0 متغیر است. تحلیل حساسیت مدل طراحی شده نسبت به تغییر پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر این است که بیشترین حساسیت مدل مربوط به مقادیر پارامتر هدایت هیدرولیکی می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله صحت‌سنجی (اسفند 1389 تا بهمن 1390) درستی مدل ساخته شده مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت از مدل صحت سنجی شده جهت پیش‌بینی وضعیت آینده آبخوان برای سه سناریوی مختلف مدیریتی استفاده شده و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پیش‌بینی مدل نشان می‌دهد با افزایش 50 درصدی بارندگی سطح آب به اندازه 2/0 تا 2 متر در پیزومترها بالا می‌آید. با کاهش 50 درصدی بارندگی سطح آب زیرزمینی در پیزومترها به اندازه 4/0 تا 5/1 متر افت سطح آب زیرزمینی ایجاد خواهد شد. با اصلاح دبی چاه‌های بهره‌برداری (کاهش 6 درصدی دبی پمپاژ) سطح آب زیرزمینی در پیزومترها از 5/1 تا 4 متر در پیزومترهای مختلف افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت سعادت‌شهر #مدل‌سازی #آب‌های زیرزمینی #GMS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)