پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
کبری خطیبی نیا [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]
چکیده: شهر بهاباد در ۸۰ کیلومتری شهر بافق در استان یزد قرار دارد. در این تحقیق با هدف شبیه سازی و پیش بینی سطح ایستابی در آبخوان بهاباد با استفاده از مدل GMS به بررسی گزینه های مختلف مدیریتی جهت بهبود وضعیت آبخوان در طی 5 سال آینده پرداخته شده است. مدل برای شرایط پایدار در یک دوره تنش یک ماهه (مهر 1387) و در شرایط ناپایدار مدل برای یک دوره یک ساله (فروردین تا اسفند 1388) با 4 گام زمانی و 12 دوره یک ماهه اجرا و واسنجی شد. تحلیل حساسیت مدل نشان دهنده بیش ترین حساسیت نسبت به تغییرات هدایت هیدرولیکی می باشد. در پایان مراحل واسنجی مدل، مقادیر بهینه شده هدایت هیدرولیکی آبخوان از 0/006 تا 35/5 متر در روز و مقادیر بهینه شده آبدهی ویژه از 0/01 تا 0/095 تعیین شده است. صحت سنجی مدل بر اساس اطلاعات فروردین 1391 تا اسفند 1393 انجام و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. پیش بینی صورت گرفته بر اساس مدل واسنجی و صحت سنجی شده آبخوان مورد مطالعه برای سال های آینده (فروردین94 تا اسفند 99) نشان می دهد که با ادامه روند کنونی برداشت آب، سطح آب زیرزمینی در انتهای دوره مورد پیش بینی به ویژه در نواحی با تمرکز زیاد چاه های بهره برداری، با افت شدیدی (2/3 متر در طول پنج سال) مواجه خواهد شد. بررسی سناریوهای مختلف مرتبط با تغییرات اقلیمی و مدیریتی در آبخوان بهاباد نشان دهنده تایید و اصلاح کنترل برداشت در تغییرات سطح ایستابی آبخوان می باشد. به دلیل کم بودن تغذیه مستقیم آبخوان افزایش یا کاهش بارش ها تاثیر زیادی در بیلان دشت و تغییرات سطح ایستابی ندارند. سناریوی کاهش برداشت از آب زیرزمینی تا حد مجاز چاه های بهره برداری اثرات واضح در تغییرات سطح ایستابی را نشان می دهد، لیکن بیلان هنوز منفی می باشد. نتایج مدل سازی نشان می دهد به منظور برقراری تعادل در آبخوان بهاباد، مجموع برداشت از آبخوان بایستی به 8/58 میلیون متر مکعب در سال کاهش یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت بهاباد #شبیه سازی ریاضی #MODFLOW #GMS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)