پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی عزتی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد راهنما]، حسن گلی [استاد مشاور]، مهدی رحیمیان [استاد مشاور]
چکیده: دشت میامی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آبریز استان سمنان می باشد. طی سال‌های اخیر بر اثر برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت مذکور دچار افت شده است. به همین دلیل ضروری است که مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به عنوان یک اصل در برنامه‌ریزی‌های منابع آب مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور در پژوهش حاضر به شبیه‌سازی آبخوان دشت میامی با استفاده از نرم‌افزار GMS پرداخته شده است. شبیه‌سازی آبخوان با استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود از دشت مربوط به شهریورماه 1386، به عنوان ماه پایدار و از داده های مربوط به مهرماه 1387 تا مهرماه 1392 برای حالت ناپایدار انجام شد براساس این داده ها مدل ریاضی آبخوان دشت مذکور تهیه و واسنجی گردید. همچنین صحت‌سنجی مدل مذکور با استفاده از داده‌های مربوط به مهرماه‌1392 تا مهرماه 1396 صورت پذیرفت که نتایج حاصل از صحت‌سنجی و همچنین شاخص‌های آماری نشان از همبستگی بالایی بین مقادیر شبیه‌سازی‌شده مدل با مقادیر اندازه‌گیری شده واقعی داشت. بعد از تأیید صحت‌ سنجی مدل، طی یک سناریو که با فرض استمرار روند کنونی برداشت از منابع آب زیرزمینی بود اقدام به پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی برای دوره‌ی زمانی 1400-1397 شد.در پایان نتایج حاصل از پیش‌بینی سطح آب نشان داد که با فرض استمرار روند کنونی برداشت آب از آبخوان، سطح آب زیرزمینی به میزان 1تا 5 متر در قسمت‌های مختلف آبخوان افت خواهد داشت ‌که بیشترین افت، مربوط به قسمت‌های مرکزی تا شمال شرقی آبخوان خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت میامی #GMS #شبیه‌سازی آبخوان #Modflow #مدل‌سازی عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)