پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
احمد توانا [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]، رضا نادری[استاد راهنما]، مهدی جانپرور [استاد مشاور]
چکیده: پیشروی آب شور به سمت آب های شیرین در آینده ای نزدیک منجر به شور شدن بسیاری از آبخوان های کشور ما به خصوص در استان های مجاور کویر از جمله استان خراسان رضوی خواهد شد. تغییرات کیفیت آب زیرزمینی یکی از معضلاتی است که بخصوص در مناطق خشک با توجه به روند برداشت زیاد آب و کاهش تغذیه سبب بروز نگرانی در بین برنامه ریزان منابع آب شده است همچنین بیش از 70 درصد آبخوان-های ایران علاوه بر مشکل کم آبی، بحران زیست محیطی نیز داشته و در مناطق کویری هجوم جبهه های آب شور کویری بر اثر برداشت بی رویه آب سبب شده تا غلظت املاح افزایش یافته و سبب بروز مشکلات زیست محیطی شود. اکثر تحقیقات انجام شده در موضوع پیشروی شوری متوجه آبخوان های ساحلی حاشیه دریاها، اقیانوس ها و دریاچه های شور بوده و بحث شناسایی و کنترل پیشروی شوری و به موازات آن تطبیق با شوری در آبخوان های مجاور کویر از مباحثی است که درکشور ما مطالعات عمیق در ابعاد مختلف را طلب می کند. هدف مشخص تحقیق حاضر، شبیه سازی و پیش بینی پیشروی شوری در آبخوان های مجاور کویر با استفاده از مدل سازی کمی-کیفی آب زیرزمینی می باشد. آبخوان سرخس، که یکی از دشت های استان خراسان رضوی است، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. طول دوره ی مدل سازی 6 سال می باشد که از این 6 سال، 4 سال به واسنجی مدل و 2 سال به صحت سنجی مدل اختصاص داده شده است. مدل کمی با مدل Modflow و مدل کیفی با مدل Mt3dms و Seawat انجام شد. در واسنجی مدل کمی، حدود تغییرات هدایت هیدرولیکی از 10 متر بر روز تا 90 متر بر روز و ضریب ذخیره آبخوان از 0.03 تا 0.21 به دست آمد. در آنالیز حساسیت مدل به این نتیجه رسیدیم که مدل به هدایت هیدرولیکی و ضخامت اشباع آبخوان حساس است. در واسنجی مدل کیفی، متوسط میزان پراکندگی طولی 40 متر و ضریب پراکندگی عرضی نسبت به طولی 0.1 به دست آمد. میزان پیشروی شوری در مدل کیفی در طی 6 سال و همچنین میزان پیشروی برای 20 سال پیش بینی به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیشروی آب شور #مدل مفهومی #مدل Modflow #مدلSeawat #آبخوان سرخس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)