پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شادی حاتم زاده [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، جواد اشجاری [استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در هنگام احداث و بهره‏برداری سدها حائز اهمیت است مشکل فرار آب از تکیه‏گاه ها و پی آن ها می باشد که به طور معمول از پرده تزریق برای ممانعت یا تقلیل آن استفاده می شود. از آنجا که لایه های آهکی قابلیت انحلال نسبتاً بالایی را شامل می شوند، این امکان وجود دارد که با گذشت زمان مجاری قبلی یا باقی‏مانده از تزریق پرده توسعه یابند. در سدهای احداث شده در گستره های کارستی به دلیل حضور دو سیستم مجرایی و ماتریکس، مکانیسم حرکت آب زیرزمینی و نشت پیچیده می باشد. سد کارون 4 بر روی رودخانه کارون در یک گستره کارستی احداث شده است ابتدا پارامترهای هیدرولیکی محیط ماتریکسی آبخوان در نرم افزار MODFLOW مشخص گردید. بدین منظور از داده های تراز آب زیرزمینی قبل و بعد از احداث سد، لاگ های حفاری، نتایج پرده تزریق، هندسه آبخوان در محل تکیه‏گاه ها و اطلاعات دیگر اقدام بده شبیه‏سازی جریان آب زیرزمینی شده است. برای مدل کردن از نرم افزار تخلخل دوگانه انحلالی CAVE استفاده شده است. مدل مورد استفاده تخلخل دوگانه به صورت المان محدود بوده، که جریان ماتریکس بر اساس رابطه دارسی و جریان در محیط مجرایی بر اساس روابط جریان‏های آشفته شبیه‏سازی می گردد. کالیبراسیون و صحت‏سنجی با در نظر گرفتن تراز سطح گمانه ها در حالت پایدار، ناپایدار و هنگام آب‏گیری سد، انجام شده در مرحله بعد با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی حاکم بر منطقه و اعمال شرایط موجود در محل سد برای بازه زمانی 100 ساله رفتار آبخوان ارزیابی شد. با اعمال شرایط موجود و پیشنهادی در محل سد نفوذپذیری پرده تاثیر بسزایی در آب بندی و توسعه مجاری دارد. توسعه مجاری در یک آبخوان به صورت غیریکنواخت صورت می گیرد و مجراهای نزدیک به پرده تزریق بیشترین توسعه را دارند، و همچنین احتمال فرار آب از پی سد در آینده سد کارون 4 به دلیل انحلال مجاری وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارست #فرار آب #مدل #MODFLOW #CAVE #سد کارون4

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)