پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امیرحسین کریمی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به گسترش شهرها، بسیاری از سازه ها بر روی خاک های اشباع ساخته می شوند. معمولاً جهت افزایش ظرفیت باربری فونداسیون ها استفاده از شمع‌ها توصیه می‌گردد. این شمع ها علاوه برافزایش ظرفیت باربری منجر به پایین آمدن روانگرایی در خاکمی شوند. از سوی دیگر استفاده از شمع های مایل به شکل محدودتری در سازه‌های اجرایی مورد اقبال قرار می‌گرفتند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار فلک ورژن ۶٫۱ به مدل سازی سه‌بعدی شمع های مایل پرداخته‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده ازاستفاده از شمع در خاک روان گرا در گروه ۴ تایی و ۹ تایی باعث پایین آمدن نشست در خاک موردنظرتا ۵۸% شده و بدین ترتیب استفاده از شمع‌های مایل در کاهش نواحی روانگرایینتیجه مطلوبی را به دنبالداشته است. از سوی دیگر در صورت استفاده از شمع مایل، با افزایش زاویه تا ۱۵ درجه نشست کمتر شده و تا ۲۰ درجه این مقدار تقریباً ثابت باقی می‌ماند و با افزایش زاویه تا ۲۵ درجه، شاهد افرایش نشست در خاک موردنظر هستیم. همچنین به‌صورت کلی نشست فونداسیون با لنگر شمع‌ها رابطه معکوس داشته است. از طرف دیگر باافزایش قطر در شمع‌هانشست‌هادر خاک موردنظر کمتر شده و شاهد کم‌تر شدن لنگرهاهستیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: روانگرایی #تفاضل محدود؛ شبیه سازی عددی؛ شمع مایل؛ فلک سه‌بعدی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)