پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رامین کامران دیسفانی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: روانگرایی خاک پدیده ای است که طی آن مقاومت خاک های دانه ای عمدتاً غیر چسبنده سست و اشباع در مدت زمانی کوتاهی تحت اثر بارهای دینامیکی نظیر زلزله به طرز چشم گیری کاهش یافته و یا حتی از بین می رود و در واقع خاک به شکل یک سیال در می آید. ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی یکی از مهم ترین مسائل در هنگام احداث سازه ها بر روی سایت های مستعد زمین لرزه می باشد. بنابراین باید به تحلیل امواج ناشی از زمین لرزه در حین وقوع زلزله پرداخت. مناسب ترین و کارآمدترین روش تحلیل و تفسیر امواج زلزله، تحلیل در حوزه زمان- فرکانس می باشد. در این تحقیق ابتدا اطلاعات ثبت شده توسط شتاب نگاشت ها در تعدادی سایت روانگرا و غیر روانگرا به کمک آنالیز موجک در محیط نرم افزار MATLAB® تحلیل می شوند و سپس به کمک طیف سه بعدی زلزله به دست آمده توسط این روش، شاخصی جهت تخمین پتانسیل وقوع روانگرایی و تعیین روانگرا یا غیر روانگرا بودن یک سایت معرفی می گردد که به کمک آن می توان با داشتن تاریخچه زمانی شتاب در یک سایت، روانگرا یا غیر روانگرا بودن آن سایت را تعیین نمود. شاخص مذکور تحت عنوان شاخصI.L.D. (Index of Liquefaction Detection) در واقع بیانگر تغییرات نسبی حجمی زیر منحنی طیف سه بعدی زلزله قبل و پس از وقوع PGA می باشد و با حجم گیری به کمک انتگرال گیری حجمی (سه گانه) روی رویه سه بعدی زمین لرزه به دست می آید که محدوده ای را به عنوان مرز روانگرا یا غیر روانگرا بودن یک سایت معرفی می کند و به کمک آن ثابت می شود که برای سایت های روانگرا این مقدار بزرگتر از واحد و برای سایت های غیر روانگرا کمتر از مقدار واحد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روانگرایی #موجک #زلزله #شناسایی وقوع روانگرایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)