پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مسعود خالقی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]، میثم جلالی[استاد مشاور]
چکیده: آنالیز دینامیکی سازه ها به منظور بررســی رفتار وپاسخ سازها در برابر بار هایی که ماهیت دینامیکـی دارند انجام می شودکه از جملــــه مهمتــرین این بارها،بار وارد بر سازه هنگام زلزلــه می باشد. این تحلیل به دو روش طیـفی و تاریخچـه زمانی قابــل انجام می باشد . در روش طیفی پاسـخ حــداکثر ســازه محاسبه می شود،اما در روش تاریخــچه ی زمانـــی پاسـخ کامل سازه در زمانهای مختـــلف تعیـین مــی گردد. هرچندروش دوم دقیق تر می باشد ولی زمان بر بودن این تحلیل دینامیکـی عملا استفــاده از آن را به سازه های خـاص محدود کرده است.در این پایان نامه با فیلتـر کردن موج زلـزله و تفکیک مولفـه هـای حاوی فرکانـس بالا و پاییـن و انتخاب مولفه های حاوی فرکانـس پاییـــن که انرژی بیشتری دارند ،تحلیل سازه برای این مولفه از موج زلزله انجام می شود و زمان آنالیز دینامیکـی کاهش داده می شود.فیلتر کردن به کمک توابع پایه موجک انجام می شودودر هر مرحــله تعداد داده هانصف می شود.پس از آنکه آنالیز دینامیکی برای مولفه حاوی کمترین فرکانسها انجام شدو پاســـخ سازه بدست آمد،بر روی این پاسخ به تعداد مراحل فیلترینگ،تبدیل معکوس موجکی اعمال می شود تا بتوان این پاسخ را با پاسخ سازه در برابر زلزله اصلی مقایسه کرد. مشاهده شد که با دو بـار فیلتــر کردن موج اصلــی زلزله و انجام آنالیــز برای آخـرین مولفه پایین گذر ، با دقت کافی زمــان آنالیـز دینامیکی به یک چهارم حالت اولیه کاهش می یابد. درتجزیه موج اصلی از موجک دابچیز استفاده شد و به منظور مقایسه،این عمل با موجک هار نیز انجام شد ونشان داده شد که تجزیه به کمک موجـک دابچیز معمولا منـجر به خطایی کمتر در نتایج آنالیـز می شود.همچـنین آنالیز برای مولفه های فرکانس بالا نیز انجام شد وبابررســی نتایج مشاهده شد که انجام آنالیز برای این قسمت از مولفه های موج اصلی منجر به خطایی غیر قابل قبول می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز دینامیکی #موجک #تاریخچه زمانی #فیلتر کردن #فرکانس #زلزله #مولفه بالا گذر #مولفه پایین گذر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)