پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی روئین تن [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، حمید آقاجانی[استاد مشاور]
چکیده: تصویربرداری لرزه ای از ساختار های زمین شناسی با تغییر های شدید سرعت جانبی نیاز به کوچ عمق داده های لرزه ای دارد. چنین فرایندی به تنهایی نیاز به تعیین دقیق توزیع انتشار سرعت دارد. برای بدست آوردن مدل سرعت دو نوع مدل زیر سطحی می توان استفاده کرد: مدل های توده ای و مدل های هموار، دراین پایان نامه از مدل هموار استفاده شده است. هموار سازی مدل سرعت اساساً نامطلوب است. و مدل را از فرم واقعی خود دور می کند. قبل از هرکوچ عمقی، هموار سازی صورت می گیرد، کوچ کیرشهف با تکیه بر تئوری اشعه نیازمند این است که میدان سرعت مشتق پذیر باشد که به این معنی است که یک مقدار مشخص از هموار سازی مورد نیاز است. در این پایان نامه روش جدیدی برای هموار سازی مدل سرعت ارائه می شود. هموارسازی با استفاده از دو فیلتر میدان پتانسیل انجام می شود: فیلتر روندسطح و فیلتر ادامه فراسو. در مرحله اول، میدان سرعت اولیه (خام) در روش اول با استفاده از فیلتر روند سطح با درجات مختلف (2، 3، 5، 10، 15 و16) و در روش دوم با استفاده از فیلتر ادامه فراسو با ارتفاع های مختلف(20 و 100 متر) به میدان تغییرات کلی سرعت(فرکانس پایین) و میدان تغییرات جزئی سرعت(فرکانس بالا) تفکیک می شوند. در مرحله دوم با اعمال فیلتر پایین گذر با حذف طول موج های مختلف بر روی میدان تغییرات جزئی سرعت بدست آمده در مرحله قبل در هر دو روش، باقیمانده هر فیلتر بدست آمده و به میدان تغییرات کلی سرعتِ همان فیلتر برگردانده می شود، تا مدل های سرعت با درجه همواری مختلف بدست آید. سپس فرآیند کوچ عمق پس از برانبارش با مدل های سرعت بدست آمده انجام می شود، تا بهترین مدل سرعت تعیین شود. نتایج حاصل از انجام فرآیند کوچ با مدل های سرعت تهیه شده نشان داد، که بهترین مدل سرعت در روش اول( اعمال فیلتر روند سطح) مربوط به مدل سرعت تهیه شده با اعمال فیلتر روندسطح درجه دو و فیلترپایین گذر با حذف طول موج های پایین تراز 250 متر است. و همچنین بهترین مدل سرعت در روش دوم( اعمال فیلتر ادامه فراسو) مربوط به مدل سرعت تهیه شده با اعمال فیلترادامه فراسو با ارتفاع 20 متر و فیلترپایین گذر با حذف طول موج های پایین تر از 250متر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سرعت #هموار سازی #فیلتر روند سطح #فیلتر ادامه فراسو #فیلتر پایین گذر و کوچ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)