پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم رحمتی [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا روشهای طیفی و آنالیز فوریه معرفی میشوند و ویژگی های آنها مورد بررسی قرار میگیرند. سپس به معرفی چندجمله ای های انتقال یافته لژاندر و ویژگی های آنها پرداخته میشود. در ادامه، موجک لژاندر معرفی و ماتریس عملگر مشتق این موجک تعیین میشود. همچنین کاربرد ماتریس عملگر مشتق برای حل مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی توضیح داده میشود. برای بررسی کارایی این روش، معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی مختلفی به صورت عددی حل میشوند. در انتها، یک روش عددی برای حل معادلات ،Lane− Emden که به صورت مسایل مقدار اولیه تکین ارایه شده است، به کار میبریم. این کار را با استفاده از عملگر انتگرال و تبدیل معادلات Lane−Emden به معادلات انتگرال و به کارگیری تقریب موجک لژاندر انجام میدهیم. همچنین مثالهای گویا و روشنی از کاربرد این روش ارایه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موجک های لژاندر #چندجمله ای های لژاندر انتقال یافته #ماتریس عملگر مشتق موجک لژاندر #معادلات Lane-Emden #معادلات انتگرال #انتگرال گوسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)