پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه طالبیان بروجنی [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، سمیه مغاری[استاد مشاور]
چکیده: به دست آوردن جواب های کلاسیک معادلات دیفرانسیل جزئی همیشه امکان پذیر نبوده است و در بسیاری موارد تقریبا غیرممکن است. بنابراین برای حل این دسته از معادلات باید از روش های تقریبی استفاده کرد. در این پایان نامه، یک روش موثر براساس موجک های لژاندر و چبیشف برای یافتن جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط اولیه داده شده گسترش میدهیم. در این روش، ماتریس های عملگر انتگرال معادلات را برای موجک های لژاندر و چبیشف به دست می اوریم و با ترکیب روش هم مکانی آن را به یک دستگاه معادلات خطی تبدیل می کنیم. همچنین آنالیز همگرایی و تخمین خطای مربوطه برای این روش ها تحت شرایط داده شده را بررسی می کنیم و با ارائه ی چند مثال دقت و کارایی روش را نشان می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماتریس عملگر انتگرال #آنالیز همگرایی #معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه اول #موجک لژاندر #موجک چبیشف
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)