پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1402
پدیدآورندگان:
یاسر بابایی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، جواد فیضی [استاد راهنما]
چکیده: آنتی بیوتیک ها اثرات سوء متعددی بر اکوسیستم های آبی دارند و حذف آنها به کمک روش های مرسوم تصفیه آب و فاضلاب دشوار است. در نتیجه، روش های نوین تصفیه جهت حذف این آلاینده ها از محیط های آبی بایستی به کار گرفته شوند. تحقیقات درخصوص رابطه بین فرآیند تجزیه آنتی بیوتیک ها و عوامل تاثیرگذار مختلف با فن آوری های نوین بسیار محدود می باشد. در این پژوهش به بررسی اثر میکرو-نانو حباب های ازن (OzMNBs) بر روی حذف میکروآلاینده های آنتی بیوتیکی از خانواده کینولون (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، افلوکساسین و انروفلوکساسین) از محیط های آبی پرداخته شده است. به منظور ارزیابی روش، پارامترهای موثر برکارایی فرآیند همچون pH، غلظت آلاینده و مدت زمان ازن زنی با استفاده از طراحی آزمایش (به روش طرح مرکب مرکزی یا CCD) و نرم افزار Design Expert بررسی شد و مدل های حذف ترکیبات از نوع درجه دوم (quadratic) تعیین گردید و آنالیز واریانس ها معنی داری مدل و متغیرهای عملیاتی بر حذف ترکیبات را تایید نمود. براساس آزمایشات انجام شده بهترین پاسخ در حذف ترکیبات از آب، در شرایط مدت زمان ازن زنی 40 دقیقه، pH برابر با 9 و غلظت آنتی بیوتیک برابر با 5 میلیگرم بر لیتر حاصل شده است (96 تا 100 درصد). همچنین آنالیز مقدار کل کربن آلی (TOC) به منظور بررسی میزان کارایی فرآیند در معدنی سازی، در حالت بهینه انجام شد و حداکثر میزان معدنی سازی در حدود 20 درصد پس از 60 دقیقه برای ترکیبات حاصل گردید. در مرحله بعد آزمایشات، بررسی تاثیر فرآیند بر سمیت نمونه ها با دو روش، در دستور کار قرار گرفت تا تغییرات احتمالی آن بعد از اعمال فرآیند تصفیه تعیین شود و نتایج گویای کاهش چشمگیر سمیت پس از فرآیند داشت. در نهایت مکانیسم های محتمل حذف آنتی بیوتیک ها و شکل گیری ترکیبات واسطه مورد کنکاش و ارزیابی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکرو-نانو حباب #ازن زنی #طرح مرکب مرکزی #میکروآلاینده های آنتی بیوتیکی #کینولون ها #معدنی سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)