پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محسن امیری [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه برای اولین بار، روش ساده و حساس میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر انجماد قطره آلی شناور توسط امولسیون سازی ورتکس(VA-SFODME) همراه با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم تیکلوپیدین و لوزارتان بکار برده شده است. در این روش، چند میکرولیتر از حلال 1- دودکانول به سطح محلول حاوی مقادیر کم تیکلوپیدین و لوزارتان افزوده گردید. پس از قرار گرفتن در دستگاه ورتکس در مدت زمان معینی، ظرف محتوی محلول نمونه در زمان کوتاهی در حمام یخ قرار داده شد. سپس 1- دودکانول منجمد جدا گردید و درون ویال فوراً ذوب و بوسیله 0/5 میکرولیتر متانول رقیق شد و در نهایت به دستگاه HPLC تزریق گردید. برای بهینه سازی اثر عوامل مختلف از روش طراحی آزمایش استفاده شد. به منظور بررسی عوامل مهم و موثر از طرح فاکوریال کامل و برای بهینه سازی عوامل موثر و مهم از طرح مرکب مرکزی مرکز وجوه پر استفاده شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده 5/5-0/006 میلی گرم بر لیتر برای تیکلوپیدین و 4/5-0/004 میلی گرم بر لیتر برای لوزارتان، خطی شد. همچنین حد تشخیص روش برای پیش تغلیظ و اندازه گیری تیکلوپیدین و لوزارتان به ترتیب 1/7 و1/0 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ تحت شرایط بهینه برای تیکلوپیدین و لوزارتان به ترتیب 99/5 و 153/8 محاسبه شد. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری غلظت های 1/0 و 4/0 میلی گرم بر لیتر تیکلوپیدین و لوزارتان به ترتیب 1/1 و 0/8% ، 1/8 و 0/5% بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیکلوپیدین #لوزارتان #1- دودکانول #میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر انجماد قطره آلی شناور توسط امولسیون سازی ورتکس #طراحی آزمایش #طرح مرکب مرکزی مرکز وجوه پر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)