پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امیر کمیلی بیرجندی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: تشکیل و جدایش قطره در حال سقوط درون سیالی دیگر از جمله موضوعات پیچیده و جذاب در علم دینامیک سیالات به شمار میرود. کاربردهای فراوان این پدیده در زمینههایی نظیر تولید دارو، پوششدهی سطوح، خنککاری، اتمی شدن و ... توجه بسیاری از پژوهشگران را در جهت بهبود و افزایش بازده فرآیندهای صنعتی به خود جلب کرده است. در این راستا در تحقیق حاضر، نحوه تشکیل قطره ویسکوالاستیک به درون سیال هوا به روش عددی مطالعه شده است. در این مطالعه، از روش حجم سیال جهت تعیین سطح مشترک میان دو فاز و مدل غیرخطی گزیکس برای شبیهسازی استفاده شده است. معادلات حاکم بر مسأله در یک محدوده محاسباتی متقارن محوری با استفاده از نرمافزار اپُنفوم حل شدهاند و (α) ضریب تحرک ،(β) نسبت لزجت ،(Ca) عدد مویینگی ،(Bo) و تأثیر اعداد بیبعدی همچون، عدد بوند بر تشکیل قطره ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از (Wi) عدد وایزنبرگ حل عددی با دادههای آزمایشگاهی و عددی موجود، مشخص شده است که نتایج به دست آمده از دقت و صحت کافی برخوردار میباشند. در مراحل ابتدایی تشکیل قطره، مادامی که نیروهای ویسکوز ضعیف میباشند، دینامیک تشکیل قطره توسط تعادل بین نیروهای اینرسی و مویینگی کنترل میشود و نیروهای الاستیک تأثیری بر روند تشکیل قطره از خود نشان نمیدهند. این در حالی است که در مراحل نهایی از تشکیل قطره تغییرات ضریب تحرک، نسبت لزجت و عدد وایزنبرگ تأثیر بسزایی بر دینامیک تشکیل قطره دارند. تحقیقات صورت گرفته نشان میدهند که با افزایش اعداد بیبعد وایزنبرگ، ضریب تحرک و نسبت لزجت، باریک شدن فیلامان قطره سریعتر رُخ داده، جدایش سریعتر صورت پذیرفته و طول جدایش قطره و حجم قطره اولیه نیز کاهش مییابد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده میتوان بیان نمود که تغییرات طول جدایش قطره با اعداد بیبعد بوند و مویینگی رابطه مستقیمی دارد ولیکن حجم قطره اولیه با اعداد بیبعد بوند و مویینگی رابطه معکوس دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش حجم سیال #طول جدایش قطره #قطره ویسکوالاستیک #مدل گزیکس #عدد بوند #عدد مویینگی #عدد وایزنبرگ #نسبت لزجت #ضریب تحرک #فیلامان قطره #قطره اولیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)