پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرتضی نایبی پور [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک حول یک سیلندر دایروی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌منظور مدل‌سازی، از نرم‌افزار اوپن‌فوم استفاده شده است. برای حل مسئله از حلگر توسعه‌یافته ‌رئوفوم و مدل لگاریتمی گزیکس بهره گرفته شده است. لزجت پلیمری و زمان رهایی از تنش، به‌صورت تابعی از دما تعریف شده است. برای نخستین بار، بررسی انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک حول سیلندر با مدل لگاریتمی گزیکس پرداخته می‌شود. اثرات اعداد رینولدز، الاستیک، پرانتل و برینکمن و همچنین ضریب تحرک و نسبت لزجت پلیمری به لزجت کل، بر روی مشخصه‌های جریان و حرارت مورد بررسی قرار گرفته شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که افزایش عدد رینولدز منجر به افزایش مقادیر عدد استروهال، دامنه نوسانات ضریب برآ، ضریب پسا و ناسلت متوسط می‌شود. و با افزایش ضریب تحرک، مقدار عدد استروهال ثابت ‌می‌ماند، و مقادیر دامنه نوسانات ضریب برآ، ضریب پسا و ناسلت متوسط به مقدار ناچیزی افزایش می‌یابد. همچنین نشان داده شده است که افزایش لزجت پلیمری باعث افزایش مقادیر عدد استروهال، دامنه نوسانات ضریب برآ و پسا می‌شود، درحالی‌که مقدار ناسلت متوسط کاهش می‌یابد. از دیگر نتایج می‌‌توان به کاهش مقدار ناسلت متوسط با افزایش عدد پرانتل و تاثیر زیاد عدد برینکمن بر روی مقدار ناسلت اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیال ویسکوالاستیک #سیلندر دایروی #اوپن‌فوم #انتقال حرارت #مدل لگاریتمی گزیکس #حلگر توسعه‌یافته رئوفوم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)