پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آسیه میرزائی محمدآبادی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، بزرگمهر اشرفی[استاد مشاور]
چکیده: طی چند دهه ی اخیر در سازمان ها و مسیرشغلی مرتبط آن تغییر اساسی رخ داد. رکود اقتصادی در طول این دوره منجر شد که افراد به جای حرکت صعودی از طریق حرکت عرضی در کسب و کار پیشرفت کنند. تغییر مسیر افقی عمدتا به دلیل پاسخ سازمان نسبت به رقابت های شدید و محدودیت زمانی درکاهش هزینه ها بود که در نتیجه فرصت های کمی برای ارتقا وجود داشت. سازمان ها به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، بازسازی و کوچک سازی شدند. در اثناء این تحولات قرارداد روانشناختی ضمنی بین سازمان و هریک از کارکنان نقض شد و دیگر امنیت شغلی و پیشرفت صعودی در ازای تعهد نسبت به سازمان به کارکنان ارائه داده نمی شد. بنابراین کارکنان در مسیرشغلی معاصر به جای ماندن با یک سازمان و یک خط کاری در طی دوره ی اشتغال، مدیریت مسیرشغلی خود را برعهده می گیرند و نقش مستقلی در رابطه با آن ایفا می کنند. تغییر دیدگاه کارکنان نسبت به مسیر پیشرفت شغلی موجب تغییر شکل مسیرشغلی امروزی شده است که سازمان ها را با چالش ها و فرصت های جدیدی مواجه ساخته است. این پژوهش کیفی با هدف غایی شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری مسیرشغلی بدون مرز و متنوع و ارائه ی مدلی برای مدیریت آن با استفاده از طرح نظام مند گراندد تئوری انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه ی باز با 20 نفر از افراد دارای مسیرشغلی بدون مرز، مدیران پروژه و اساتید خبره در زمینه ی پژوهش حاضر، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله ی کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده ی محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحله ی کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد. سرانجام، قضایا و فرضیه-های راهبردی پژوهش تدوین گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسیرشغلی بدون مرز #تحرک فیزیکی #تحرک روانشناختی #مسیرشغلی متنوع #ارزش محور #خودراهبر #گراندد تئوری(نظریه ی داده بنیاد)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)