پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
منیره شمس [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه، یک روش پیش تغلیظ ساده و کارآمد با استفاده از سیستم دو فازی میکرو استخراج فاز مایع فیبر توخالی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری هم زمان مقادیر کم تیکلوپیدین و لوزارتان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار ساز ماوراء بنفش ارائه شد. از حلال 1-اکتانول با فراریت پایین برای جلوگیری از تبخیر شدن، گرانروی کم برای اطمینان از انتقال جرم سریع، قطبیت پایین به منظور سازگاری با فیبر توخالی و جلوگیری از نشت به داخل نمونه، به عنوان حلال استخراج استفاده شد. بعضی از پارامترها مانند pH، زمان استخراج، سرعت به هم زدن، طول فیبر و اثر نمک که بر روی بازده استخراج مؤثرند با روش طراحی آزمایش بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده 6/0-0/004 میلی گرم بر لیتر برای تیکلوپیدین و در محدوده ی 5/5 - 0/003 میلی گرم بر لیتر برای لوزارتان خطی بوده، همچنین حد تشخیص 1/2 میکروگرم بر لیتر برای تیکلوپیدین و 1/1 میکروگرم بر لیتر برای لوزارتان، فاکتور پیش تغلیظ 272 برای تیکلوپیدین و 176 برای لوزارتان به دست آمد. همچنین انحراف استاندارد نسبی برای سه اندازه گیری تکراری در غلظت های 0/1 و1/0 و 4/0 میلی گرم بر لیتر به ترتیب 3/56 و 3/95 و 1/7 برای تیکلوپیدین و 3/06 و 3/48 و 1/89 برای لوزارتان بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیکلوپیدین #لوزارتان #میکرواستخراج فاز مایع بر اساس سیستم دو فازی فیبر توخالی #طراحی آزمایش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)