پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
منور امیر نوایی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، یک روش ساده و حساس از میکرو استخراج فاز مایع بر اساس قطره ی جامد با کمک سورفاکتانت و امواج مافوق صوت برای پیش تغلیظ و اندازه گیری هم زمان مقادیر کم کلرودیازپوکساید و آلپرازولام به وسیله ی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار ساز طول موج متغیر ماوراء بنفش به کار برده شد. از حلال 1-آندکانول به دلیل سمیت پایین، چگالی کم و دمای ذوب مناسب نزدیک به دمای اتاق به عنوان حلال استخراج استفاده شد. از آنجاییکه این حلال در فاز آبی غیر قابل امتزاج است، برای افزایش پراکندگی حلال استخراج و در نتیجه کارایی استخراج از سسورفکتانت CTAB به عنوان امولسیفایر استفاده گردید. بعضی از پارامترهای مؤثربر استخراج مانند pH، نوع و حجم حلال استخراج، نوع و غلظت سورفکتانت و اثر نمک با روش طراحی آزمایش بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون خطی برای دو داروی کلرودیازپوکساید و آلپرازولام در محدوده ی 0/01 تا 3/5 میلی گرم بر لیتر خطی بوده همچنین حد تشخیص 0/020 میلی گرم بر لیتر برای کلرودیازپوکساید و 0/020 میلی گرم بر لیتر برای آلپرازولام، فاکتور پیش تغلیظ برای کلرودیازپوکساید 3/108 و برای آلپرازولام 102/1 و در نهایت انحراف استاندارد نسبی برای سه اندازه-گیری تکراری در غلظت های 0/5 و 1 و 3 میلی گرم بر لیتر به ترتیب 3/3 و 4/2 و 4/8 برای کلرودیازپوکساید و 3/4 و 3/9 و 4/08 برای آلپرازولام بدست آمد. این روش برای تعیین غلظت این داروها در نمونه های حقیقی متفاوت به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلرودیازپوکساید #آلپرازولام #میکرواستخراج قطره آلی شناور جامد با کمک افزایش سورفاکتانت و امواج مافوق صوت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)