پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سیامک ناظری [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، فاطمه مصدرالامور[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، یک روش ساده و حساس از میکرو استخراج فاز مایع بر اساس قطره حلال آلی جامد شده برای پیش تغلیظ مقادیر جزئی مس قبل از اندازه گیری بوسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای بکار برده شد. برای تشکیل کمپلکس مس از لیگاند 2-هیدروکسی استوفنون اکسیم استفاده گردید. در این روش، چند میکرولیتر از حلال 1-آندکانول به سطح محلول حاوی مقادیر کم کمپلکس مس افزوده گردید.پس از هم زدن در مدت زمان معینی، ظرف محتوی محلول نمونه در زمان کوتاهی در حمام یخ قرار داده شد. سپس 1-آندکانول منجمد جدا گردید و درون ویال فورا ذوب و بوسیله اتانول تا حجم 300 میکرولیتر رقیق شد. مس استخراج شده در حلال 1-آندکانول سپس بوسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای تعیین مقدار گردید. اثر پارامترهای مختلف مانند PH، نوع و حجم بافر، غلظت لیگاند، نوع و حجم حلال استخراج کننده، حلال رقیق کننده، زمان استخراج، قدرت یونی و حجم نمونه آبی مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده 12/00-3/0 میکروگرم بر لیتر، حد تشخیص 0/8 میکرو گرم بر لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 67/0 بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش بار اندازه گیری تکراری غلظت های 7/00،50/0 و 100 میکروگرم بر لیر از مس (II) به ترتیب 4/35%، 1/01% و 0/5% بدست آمد. این روش برای تعیین غلظت مس در نمونه های حقیقی متفاوت بکار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس #2-هیدرکسی استوفنون اکسیم #1-آندکانول #میکرو استخراج قطره آلی شناور جامد شده #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)