پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
زهرا گنجه [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس برای پیش تغلیظ بر-خط و اندازه گیری مقادیر بسیار کم سرب (II) با استفاده از روش تزریق در جریان پیوسته کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. ستون پر شده با پلی استیرن کلرومتیله اصلاح شده باN,N - بیس (نفتیلیدین ایمینو) دی اتیلن تری آمین (PS-NAPdien) برای پیش تغلیظ بر- خط سرب (II) مورد استفاده قرار گرفت. شویش سرب بازداری شده در ستون بوسیله هیدروکلریک اسید 0/2 مولار صورت گرفت. به منظور بررسی پیش تغلیظ کمی و اندازه گیری سرب (II) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 0/2- 0/008 میکروگرم بر میلی لیتر خطی است. مقدار حد تشخیص برای پیش تغلیظ 10 میلی لیتر از نمونه، 0/005 میکروگرم برمیلی لیتر به دست آمد. فاکتور پیش تغلیظ روش در حجم پیش تغلیظ 10 میلی لیتر، 22 می باشد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری سرب (II) در سطح غلظتی0/02، 0/10 و 0/20میکروگرم بر میلی لیتر، به ترتیب، 4/8 % ، 2/0 % و 6/3 % است. تأثیر سایر گونه های مزاحم موجود در بیشتر نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. صحت روش پیشنهاد شده بوسیله آنالیزنمونه های حقیقی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی شعله #پیش تغلیظ بر- خط #پلی استیرن #سرب(II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)