پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
سید مجید میر حیدری [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده، حساس و سریع برای پیش تغلیظ و جداسازی مقادیر بسیار کم کروم (III) و کروم (VI) و اندازه گیری بر-خط این دو گونه با استفاده از روش تزریق در جریان پیوسته و کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. ستون پر شده با پلی استیرن کلرومتیله اصلاح شده با N,N- بیس (نفتیلیدین ایمینو) دی اتیلن تری آمین (PS-NAPdien) برای پیش تغلیظ بر- خط کروم (III) و کروم (VI) در نمونه هایی با محیط بافری (6/7=pH)، مورد استفاده قرار گرفت. شویش کروم (III) بازداری شده در ستون بوسیله هیدروکلریک اسید 1/5 مولار و شویش کروم (VI) بازداری شده در ستون بوسیله دو شویش متوالی با مخلوط 5/2 مولار آمونیوم نیترات و 1 مولار از آمونیاک صورت گرفت. به منظور بررسی پیش تغلیظ کمی و اندازه گیری کروم (III) و کروم (VI) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 60/0-5/0 میکروگرم بر لیتر برای کروم (III) و در ناحیه غلظتی 180/0-10/0 میکروگرم بر لیتر برای کروم (VI) خطی است. مقدار حد تشخیص برای کروم (III) و کروم (VI) در پیش تغلیظ 10 میلی لیتر از نمونه به ترتیب برابر 6/0 و 5/2 میکروگرم بر لیتر به دست آمده اند. فاکتور پیش تغلیظ روش در حجم پیش تغلیظ 10 میلی لیتر، به ترتیب 70 و 30 می باشد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری در محلول-های حاوی مخلوط کروم (III) و کروم (VI) برای کروم (III) در سطح غلظتی 10/0، 20/0و 40/0 میکروگرم بر لیتر، به ترتیب، 3/9 % ، 2/45 % و 2/55 % و برای کروم (VI) در سطح غلظتی 0/20، 0/40 و 0/100 میکروگرم بر لیتر، به ترتیب برابر 4/1 % ، 2/2 % و 0/8 % است. تأثیر سایر گونه های مزاحم موجود در بیشتر نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. صحت روش پیشنهاد شده بوسیله آنالیز نمونه های آبی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی #گونه شناسی و پیش تغلیظ بر- خط #پلی استیرن #کروم (III) و کروم (VI)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)