پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
سمیه طالب زاده فاروجی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس برای پیش تغلیظ بر-خط و اندازه گیری مقادیر بسیار کم کادمیوم (II) با استفاده از روش تزریق در جریان پیوسته کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. ستون پر شده با پلی استیرن کلرومتیله اصلاح شده با N,N- بیس (نفتیلیدین ایمینو) دی اتیلن تری آمین (PS-NAPdien) برای پیش تغلیظ بر- خط کادمیوم (II) در نمونه هایی با محیط بافری (0/7=pH)، مورد استفاده قرار گرفت. شویش کادمیوم بازداری شده در ستون بوسیله نیتریک اسید 1/0 مولار صورت گرفت. به منظور بررسی پیش تغلیظ کمی و اندازه گیری کادمیوم (II) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 1/00-30/0 میکروگرم بر لیتر خطی است. مقدار حد تشخیص برای پیش تغلیظ 10 میلی لیتر، از نمونه 0/25 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. فاکتور پیش تغلیظ روش در حجم پیش تغلیظ 10 میلی لیتر، 50 می باشد. انحراف استاندارد نسبی برای 7 اندازه گیری تکراری کادمیوم (II) در سطح غلظتی2/00، 5/0، 10/0 و 20/0 میکروگرم بر لیتر، به ترتیب، 5/0 %، 4/0 % ، 3/0% و 2/0 % است. تأثیر سایر گونه های مزاحم موجود در بیشتر نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. صحت روش پیشنهاد شده بوسیله آنالیزنمونه های آبی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی #پیش تغلیظ بر- خط #پلی استیرن #کادمیوم(II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)