پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
علی مخلصیان [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس برای استخراج فاز جامد بر-خط و اندازه گیری مقادیر بسیار کم مس (II) با استفاده از روش تزریق در جریان کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. در این روش مینی ستون پر شده با پلی استایرن کلرومتیله اصلاح شده با لیگاند 1- فنیل– 1،2- پروپان دی ان- 2- اکسیم تیو سمی کاربازون(PPDOT) در 0/5 pH=به منظور بازداری بر- خط مس (II) مورد استفاده قرار گرفت. مس بازداری شده در ستون بوسیله نیتریک اسید 0/1 مولار شسته شد و مستقیماً وارد مه پاش شد. به منظور بررسی پیش تغلیظ کمی و اندازه گیری مس (II) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 120- 3 میکـروگرم بر لیتر خطی است. مـقدار حد تشخیص و فاکتور پیش تغلیظ برای حجم 10 میلی لیتر از نمونه (زمان پیش-تغلیظ 4 دقیقه)، به ترتیب 0/59 میکروگرم بر لیتر و40 به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری مس (II) در سطح غلظتی 0/0040، 0/020 و 0/10میکروگرم بر میلی لیتر، به ترتیب، 5/0 % ، 2/0 % و 1/6 % است. تأثیر سایر گونه های مزاحم موجود در بیشتر نمونه های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. صحت روش پیشنهاد شده بوسیله آنالیز نمونه های حقیقی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی شعله #استخراج فاز جامد #پیوسته #مس(II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)