پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
نیلوفر گوهری [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، مهدی میرزایی [استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این پژوهش” استفاده از تکنولوژی میکرو نانو حباب ازن در حذف گونه‌های باکتریایی عفونت‌های بیمارستانی“ بوده است. به این منظور نمونه‌های تهیه شده از ۴ گونه باکتری انتروکوک فکالیس، اشریشیاکلای، استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در تماس مستقیم با میکرو نانوحباب (میناب) ازن و همچنین گاز ازن )جهت مقایسه(، در دمای محیط قرار گرفتند. در زمان‌ تماس‌های مورد نظر از نمونه‌ها کشت گرفته شد. نتایج نشان‌داد که به طور کلی با افزایش غلظت ازن ورودی، زمان حذف باکتری‌های مورد مطالعه کاهش‌می‌یابد. راندمان حذف باکتری توسط میناب ازن در مقایسه با ازن زنی معمول در همان غلظت، به صورت محسوسی افزایش‌می‌یابد. حذف کامل باکتری‌های انتروکوک فکالیس، اشریشیاکلای و استافیلوکوک اورئوس در غلظت ۱۰ g h^-1 برای میناب ازن در کمتر از ۱ دقیقه و برای باکتری سودوموناس پس از ۹۰ ثانیه اتفاق افتاد. در ازن معمولی با غلظت یاد شده نیز باکتری‌های انتروکوک فکالیس، اشریشیاکلای، استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب در دقایق ۱۰، ۱۲، ۲۲ و ۲۲ حذف شدند. در هر دو غلظت ۵ و ۱/7(g h^-1) از گاز ازن باکتری انتروکوک فکالیس طی ۶۰ دقیقه ازن زنی و باکتری‌های اشریشیاکلای و استافیلوکوک اورئوس پس از 90 دقیقه ازن زنی حذف گشتند. زمان حذف کامل باکتری سودوموناس آئروژینوزا نیز برای غلظت ۱/۷ (g h^-1) از گاز ازن ۱۳۰ دقیقه و برای غلظت ۵ (g h^-1) معادل 120 دقیقه اندازه‌گیری شد. باکتری‌های انتروکوک فکالیس، اشریشیاکلای، استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب در مجاورت میناب ازن با غلظت ۱/۷ (g h^-1) در زمان تماس‌های 8، 8، 10 و 22 دقیقه از بین رفتند. باکتری‌های مذکوربه ترتیب طی درمان با میناب ازن با غلظت ۵ (g h^-1) پس از ۲، 3، 5 و ۸ دقیقه تماس به طور کامل حذف شدند. مشاهده گردید که سریع‌ترین حذف در تمامی غلظت‌های گاز ازن مربوط به باکتری انتروکوک فکالیس و طولانی‌ترین زمان حذف مربوط به باکتری سودوموناس آئروژینوزا بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش، در گندزدایی آب‌های آلوده به باکتری‌های مذکور می‌توان از میناب ازن جهت تسریع و افزایش بازده فرایند گندزدایی به صورت موثری بهره برد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکرو نانو حباب #ازن #باکتری #حذف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)