پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شادی یاری هیبت [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، حسین رضایی [استاد مشاور]
چکیده: رشد اقتصادی درهرکشوری شاخص پیشرفت آن کشورمحسوب شده و از اهمیت خاصی دراقتصاد برخوردار است.درنتیجه ، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هرکشور،به عنوان یکی ازمتغیرهای مهم تلقی می شود.دراین پژوهش به ارزیابی شوک های حاصل از نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت بررشد اقتصادی کشور ایران بر اساس داده های سری زمانی سال 1395- 1372برای رویکرد اقتصاد سنجی و دوره ی زمانی 1394-1410برای رویکرد دینامیکی می پردازیم. ابتدا نوسان نرخ ارز و قیمت نفت و مخارج دولت با استفاده از روش GARCH برآورد، سپس روابط بلند مدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس استخراج شده است . نتایج نشان می دهد که در بلند مدت نوسانات نرخ ارز و مخارج دولت رابطه ی منفی با رشد اقتصادی و قیمت نفت رابطه ی مثبت با رشد اقتصادی دارند.نتایج حاصل از مدل دینامیکی نشان می دهد که اثر قیمت نفت ، نرخ ارز و مخارج دولت بر رشد اقتصادی کشور به برآیند حلقه های تعدیل شونده و تقویت شونده بستگی دارد. نتایج حاصل از سناریو سازی نیز نشان می دهد بانک مرکزی هرساله نرخ ارز را حداقل به اندازه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی از خارجی افزایش دهد و به دلیل اینکه این تغییرات قابل توجه نباشد باید سیاست لنگر نرخ تورم را اتخاذ نماید تا در یک افق میان مدت نرخ تورم به کمتر از 10 درصد برسد و در این سطح پایدار بماند. در بخش خارجی نیز باید نرخ ارز به گونه‌ای تنظیم شود که در مرحله اول سبب بهبود حساب جاری شده و در مرحله بعد در افق بلندمدت با توجه به افزایش صادرات و تقاضای داخلی،‌ به رشد مداوم اقتصاد کمک نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسانات نرخ ارز #قیمت نفت #مخارج دولت #مدل دینامیکی #تولید ناخالص داخلی #مدل گارچ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)