پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم احمدزاده [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: سرمایه انسانی عامل بسیار مهمی در ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشورها است و از این رو در مطالعات اقتصادی کشورها نقش ویژه‌ای داشته است و مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان عصر حاضر قرار گرفته است. در گذشته عامل عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه را کمبود سرمایه مادی و فیزیکی در نظر می‌گرفتند ولی امروزه به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی کار توجه ویژه ای می‌شود.به طوریکه سرمایه انسانی را یک مفهوم کاملا اقتصادی بیان میکنند. با بالارفتن سرمایه انسانی به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید ، ارزش تولیدات نیز در همین جهت می‌بایست رشد کند. علاوه بر این رشد شاغلان لیسانس به بالا نشان دهنده رشد عرضه نیروی کار با سرمایه انسانی بالاتر است و از آنجا که بازار کار باید در تعادل باشد نیازمند است که طرف تقاضا نیز در همین جهت پاسخ دهد. به همین منظور در این مطالعه به طرف تقاضای این تعادل پرداخته شده است. از این رو ملاحظه میشود که بررسی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار تحصیلکرده (سرمایه انسانی) در بخش صنعت ایران مهم می‌باشد. به همین دلیل در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران می‌پردازد. رهیافت مورد استفاده در این پژوهش مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلوییPSTR است. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، هزینه‌های تحقیق و توسعه، صادرات بر تقاضای سرمایه انسانی و همچنین اثر منفی نرخ بهره ،ارزش تولیدات و دستمزد بر تقاضای سرمایه انسانی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه انسانی #PSTR #رگرسیون انتقال ملایم #داده‌های ترکیبی #دستمزد #صنعت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)