پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد مقیمی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، محمود رحیمی[استاد راهنما]
چکیده: این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران است.با توجه به اهمیت موضوع آب نقش شدت مصرف آب بر ارزش افزوده در صنایع ایران از اهداف اصلی این مطالعه است. به منظور بررسی رابطه غیر خطی اثر شدت مصرف آب بر ارزش افزوده صنایع به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران از الگوی اقتصاد سنجی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) برای صنایع منتخب ایران با کدهای 4 رقمی ISIC برای دوره 1387 تا 1396 استفاده شد. نتایج تخمین نشان داد که شدت مصرف آب قبل از حد آستانه اول و مابین حد آستانه اول و دوم و بعد از حد آستانه دوم تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده صنایع منتخب طی دوره مورد نظر داشته است. که این موضوع نیز اهمیت توجه به مصرف آب و نیاز به صرفه‌جویی و اتخاذ سیاست‌های لازم جهت آباندوزی را نشان می‌دهد. از طرفی مطابق با نتایج تخمین تأثیر سرمایه‌گذاری و نیروی کار بر ارزش افزوده طی دوره مورد نظر مثبت و معنادار بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) #ارزش افزوده #شدت مصرف آب #صنعت طبقهبندی JEL : C12 #Q25 #L80
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)