پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سپیده عرب [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، عاطفه مزینانی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر مقایسه اثرات هزینه های بهداشت عمومی و هزینه های بهداشت خصوصی بر سلامت در کشورهای عضو گروه D8 است. در این مطالعه، میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان شاخصی از وضعیت سلامت در نظر گرفته شده است و هزینه های بهداشتی به دو بخش هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی تقسیم می شود. هزینه های بهداشت عمومی شامل هزینه های تأمین اجتماعی و بیمه ها، پرداخت های انتقالی به بخش خصوصی و دولتی و منابع داخلی شامل تسهیلات اعطائی می باشد. از سوی دیگر، هزینه های بهداشتی خصوصی شامل هزینه های پرداخت شده از جیب و بیمه های خصوصی می شود. هر یک از این ها تأثیرات متفاوتی بر سلامت دارد. برای تخمین مدل اقتصاد سنجی ابتدا از آزمون ریشه واحد، دیکی فولر، لوین – چو، فیشر و آزمون فیلیپس –پرون و برای آزمون هم انباشتگی پانلی از آزمون پدرونی و برای آزمون های تشخیصی از آزمون هاسمن و لیمر استفاده شده است. نتایج نشان داد که هزینه های بهداشت عمومی و هزینه های بهداشت خصوصی رابطه مثبت و معنی داری با کاهش میزان مرگ و میر نوزادان دارد ولی تأثیر هزینه های بهداشت عمومی بیشتر است. بر اساس یافته های تخمین مدل افزایش مخارج بهداشتی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی سبب کاهش مرگ و میرنوزادان و بهبود وضعیت سلامت در جامعه می گردد. با مقایسه میان مخارج بهداشتی بخش دولتی و خصوصی مشاهده می گردد که اثرگذاری مخارج بهداشتی بخش عمومی بر مرگ و میر بیشتر از سهم بخش خصوصی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کشورهای گروه D8 #هزینه های بهداشت عمومی #هزینه های بهداشت خصوصی #داده های ترکیبی #مرگ و میر نوزادان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)