پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
حمیدرضا فرجی کلاریجانی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: معادن و صنایع وابسته به آن‌ها به‌واسطه افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشورها، موجب فراهم آمدن فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در آن‌ها می‌شوند. بر اساس مطالعات انجام شده، هر واحد سرمایه گذاری در اکتشاف مواد معدنی ارزش افزوده ای بیش از 8 واحد ایجاد می‌کند و به ازای یک اشتغال مستقیم در حوزه معدن، به طور میانگین 17 شغل در بخش های پایین‌دستی ایجاد می‌شود. متاسفانه در ایران به‌علت عدم سرمایه گذاری مناسب در این حوزه از ظرفیت های معدنی به‌طور مناسب استفاده نشده است. مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)، می‌تواند در حد قابل توجهی خلا سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی را مرتفع نماید. اما روش‌های مشارکتی در ایران با مشکلاتی مواجه است که موجب شده سرمایه‌گذاران از این روش‌ها به‌خوبی استقبال نکنند. در این تحقیق، مجموعه ای از بیست عامل موفقیت مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه های معدنی با استفاده از پرسش نامه و به کمک متخصصین PPP شناسایی و اولویت بندی شده است. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار SPSS انجام شده است. در نهایت برای تعیین اهمیت و اولویت بندی عوامل موفقیت پروژه های مشارکت عمومی –خصوصی از آزمون فریدمن استفاده شده است. براساس این آزمون و با تجزیه و تحلیل میانگین شاخص، هشت معیار به‌عنوان عوامل اصلی موفقیت پروژه های مشارکتی معدنی در ایران شناخته شده است. این عوامل به‌ترتیب اولویت شامل؛ تعریف پروژه مناسب، تنظیم سازوکار پرداخت قابل قبول طرفین، تنظیم و عقد قرارداد مناسب، ایجاد محیط سیاسی مناسب، محیط اجتماعی مناسب، تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز، بررسی صحیح تقاضای بازار یا جامعه و روش حل اختلاف مناسب هستند. سپس به‌منظور تدوین الگوی مشارکت عمومی– خصوصی در پروژه‌های معدنی، روش‌های مختلف مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به شباهت‌های موجود بین این روش‌ها، چهار روش BOT، BTO، BTL وBOO به‌منظور بهره‌برداری در پروژه‌های معدنی انتخاب شده و میزان اهمیت هشت عامل موفقیت اولویت‌دار در این روش‌های مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از این، پرسش‌نامه‌‌ای حاوی این هشت عامل موفقیت تهیه و اهمیت هر یک از این عوامل نسبت به هم سنجیده شده و با استفاده از روش تصمیم‌گیری سلسله مراتب دلفی فازی تحلیل شده و چهار روش مشارکتی پیش‌گفته اولویت‌بندی شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که بهترین روش سرمایه‌گذاری مشارکتی به‌ترتیب اولویت در پروژه‌های معدنی شامل BOT، BOO، BTL و BTO است. در ادامه با اعمال برخی اصلاحات در سیاست‌های مالی، قانونی، حقوقی و نیز با در نظر گرفتن محیط عمومی کسب و کار در ایران، راهکارهایی برای بومی‌سازی و امکان بهره‌برداری از الگوهای پیش گفته در پروژه‌های معدنی تدوین و ارایه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه‌گذاری #پروژه‌های معدنی #مشارکت عمومی-خصوصی #SPSS #FDAHP
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)