پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فریبرز شکراللهی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: روند رو به رشد رقابت در بازار صنایع برق، دستیابی به منابع مالی رقابت را هر روز پیچیده تر کرده و ارتقای عملکرد شرکت- های پیمانکار به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران عالی این شرکت ها مطرح می باشد.مطالعات و تحقیقات پیشین بر تأثیر آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمان - آمادگی ساختار فنی سازمان - آمادگی ساختار ستادی سازمان در عملکرد این شرکت ها صحه گذارده و توانایی شرکت ها بر استفاده بهینه از منابع مالی را به عنوان مؤثرترین عوامل عملکرد در شرکت های مشاور معرفی میکنند.لیکن همواره حلقه های مفقوده بسیاری در شناسایی عوامل موثر در تعیین سطح آمادگی شرکت های مشاور جهت شروع پروژه های طرح و ساخت وجود دارد که از این عوامل می- توان به مدیریت جریان وجوه نقد سازمان، شناسایی ریسک ها اشاره نمود. از اینرو این تحقیق با هدف اولویت بندی این عوامل انجام گرفته تا گامی در جهت ارتقای عملکرد شرکت های مشاور با استفاده از اثرگذاری بر روی عوامل دخیل در این رابطه انجام شده تا بتواند گامی در جهت ارتقای عملکرد این شرکت ها برداشته شود. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. در این پرسشنامه شاخص های 12 گانه که در کتاب های مدیریت پروژه به آنها اشاره گردیده، مد نظر قرار گرفته است که این شاخص های 12 گانه نیز، خود به 3 بخش اصلی شامل آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمان - آمادگی ساختار فنی سازمان - آمادگی ساختار ستادی سازمان تقسیم می گردد. برای تحلیل نتایج پرسشنامه نیز از نرم افزارهای EXPERT CHOICE و SPSSاستفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شرکت های مشاور #پروژه های طرح و ساخت #مدیریت پروژه #ارتقای عملکرد #ساختار ستادی سازمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)