پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
پردیس صدقی [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ پرداخته است. برای بررسی این رابطه، از روش تخمین رگرسیون داده های ترکیبی شامل دو متغیر مستقل ) بازده مازاد بازار و نقدشوندگی سهام) استفاده می شود. در سنجش نقدشوندگی از دو معیار تخمین گر ساده بالا-پایین و معیار کروین و شولتز استفاده شده است. طبق این معیارها، به این نتیجه رسیدیم نقدینگی تأثیر معنی دار بر بازده سهام دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقدشوندگی #سهام #بازده مازاد #پانل #بورس اوراق بهادار تهران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)