پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
تکتم ترکمنی جاغرق [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، مهری دلوریان [استاد مشاور]
چکیده: امروزه متخصصین تغذیه ورزشی و فیزیولوژی ورزشی فاکتورهای موثر بر سلامتی و عملکرد ورزشکاران را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‎دهند. تمرینات ورزشی زمانی می‌تواند تأثیر مطلوبی بر ورزشکار داشته باشد که نیازهای تغذیه‌ای ورزشکار تامین شود و ورزشکار نسبت به آن‌ها آگاهی و دانش کافی داشته باشد. . لذا بررسی دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای ورزشکاران در رشته‌های مختلف می‌تواند اطلاعات اولیه مناسب برای متخصصین جهت اتخاذ تصمیمات متناسب فراهم کند. در این مطالعه به دلیل شرایط بیماری کرونا و کاهش دسترسی به ورزشکاران،100 نفر از ورزشکاران کراسفیتر شهرستان مشهد به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای را تکمیل نموده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 82 و 95% شرکت کنندگان در مطالعه به ترتیب دارای آگاهی و نگرش در سطح متوسط و 54% دارای عملکرد ضعیف بودند. می توان گفت 3/73 درصد از افرادی که آگاهی بالایی داشتند و همچنین تمام افرادی که از عملکرد خوبی برخوردار بودند زن بودند. ارتباط آماری معناداری بین نگرش و عملکرد تغذیه ای و تحصیلات به دست آمده است به طوری که می توان گفت بیشتر افراد در سطوح مختلف تحصیلی دارای نگرش تغذیه ای متوسط و 5/76 درصد از افرادی که عملکرد تغذیه ای ضعیفی داشتند کاردان بوده اند. بین سن و آگاهی و عملکرد تغذیه ای ارتباط آماری مثبت و معناداری به دست آمده است در حالی که بین سن و نگرش ورزشکاران کراسفیتر ارتباط معناداری مشاهده نشده است. ارتباط مثبت معناداری بین آگاهی و نگرش تغذیه ای ورزشکاران کراسفیتر مشاهده شده است به طوری که با افزایش آگاهی شرکت کنندگان نگرش آن ها نیز افزایش یافته است این در حالی است که بین آگاهی و عملکرد تغذیه ای و نگرش و عملکرد تغذیه ای ارتباط معناداری به دست نیامده است. به نظر می رسد ضرورت افزایش آگاهی ورزشکاران از طریق کلاس های آموزشی، مشاوره با متخصصان تغذیه احساس می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آگاهی #نگرش #عملکرد #کراسفیتر #مشهد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)