پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مرتضی عسگری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، آلیس خاچیان [استاد مشاور]
چکیده: هر سازمان برای بهبود بهره وری و ماندن در شرایط رقابت، به تغییرات نیاز دارد .سازمان ها اغلب نیازمند به اجرای تغییرات در مدیریت، طراحی و ارائه خدمات هستند .تغییرات مداوم در محیط‌های آموزشی چالش مهمی برای مدیران به حساب می‌ آید. مدیریت تغییر یکی از مهم‌ ترین مباحث علم مدیریت است. مدیریت تغییر به عنوان مجموعه ای از فعالیت های آگاهانه ای است که برای تسهیل و حمایت از موفقیت تحول فردی، سازمانی و تحقق نتایج کسب و کار در نظر گرفته شده است. استفاده از تغییر در جهت بهبود سازمانی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی چالش ‌های تغییر در دانشکده ‌های تربیت ‌بدنی ایران بود که به روش کیفی ( نظریه داده بنیاد و مصاحبه) انجام شد. جامعه‌ی آماری، مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده ‌های تربیت ‌بدنی دانشگاههای دولتی بودند که 13 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و برای تجزیه‌ و‌ تحلیل متن مصاحبه‌ ها از تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه‌ ها کدهای مفهومی استخراج شد، سپس کدها به چند مفهوم اصلی تقسیم شدند به نحوی که 21 مفهوم مستخرج در سه درون ‌مایه اصلی محیط برون‌ سازمانی، محیط درون ‌سازمانی و فرآیند تغییر قرار گرفتند. روایی و پایایی پژوهش حاضر در چهار بعد مقبولیت، قابل اطمینان بودن، تاثیرپذیری و اطمینان پذیری ریشه دارد. نتایج مصاحبه ‌ها درباره چالش‌های مدیریت تغییر در دانشکده ‌های تربیت‌ بدنی نشان داد که بیشترین تاکیدها بر نبود آموزش مناسب درباره تغییر، سیاست ‌های دولتی و وابستگی دانشگاه ها به دولت، اعضای سازمان و مقاومت افراد در برابر تغییر، تمرکز مدیریت و نحوه مدیریت مدیران، بخش ‌نامه ها و قوانین بود. با توجه به نتایج پژوهش مدیران باید در جهت ایجاد تغییرات برنامه ریزی مناسب انجام داده تا بتوانند در برابر چالش‌ های تغییر واکنش مناسب انجام دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر #مدیریت تغییر #دانشکده تربیت بدنی #فرآیند تغییر.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)