طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1384
پدیدآورندگان:
رضا اندام[پدیدآور اصلی]
چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه آمادگی های عمومی (آمادگی جسمانی و حرکتی) دانشجویان پسر نیمسال اول و آخر رشته تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. بدین منظور ‎۱۴ نفر از دانشجویان ترم اول و ‎۱۴نفر از دانشجویان نیمسال آخر رشته تربیت بدنی که قبل از ورود به دانشگاه سابقه فعالیت ورزشی نداشتند و بطور کامل آزمونهای مورد نظر را انجام دادند، بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از انجام آزمونها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون (تی) استیودمت در سطح (آلفا = ۰۵/‎۰)جهت مقایسه متغیرهای مورد نظر بین دو گروه و معنی دار بودن اختلاف بین آنها استفاده گردید و نتایج زیر بدست آمد: در آزمونهای دوی کوپر، چابکی ‎۴x‎۹ متر، انعطاف پذیری و دو سرعت تفاوت معنی داری بین نمرات دانشجویان ترم اول و ترم آخر مشاهده نشد. در حالیکه در آزمونهای کشش بارفیکس، دراز و نشست، پرش عمودی و پرتاپ توپ مدیسن بال اختلاف بین دو گروه معنی دار بوده و این تفاوت به نفع دانشجویان ترم آخر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمادگی عمومی #دانشجویان رشته تربیت بدنی #نیمسال اول #نیمسال آخر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)