طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمدرضا ربیعی[پدیدآور اصلی]
چکیده: «اضطراب امتحان» به نوعی اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره داردکه، فرد را نسبت به توانایی هایش دچار تردید کرده و توان او را برای مقابله با موقعیت امتحان کاهش می دهد. فردی که دچار اضطراب امتحان شده است، مواد درسی را می داند، اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. بنابراین با توجه به نامشخص بودن میزان و شدت اضطراب امتحان پیش از آزمون در بین دانشجویان و تاثیر آن بر کیفیت وضعیت تحصیلی تصمیم به بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود گرفتیم تا با مشخص نمودن شیوع، شدت و عوامل موثر بر آن در این دانشکده ضرورت اجرای روش های مناسب جهت کاهش اضطراب امتحان را قطعی نماییم. در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 149 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده بعنوان نمونه تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. داده های آزمون توسط پرسشنامه اضطراب امتحان جمع آوری شد. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی و آزمون های آماری t، آنالیز واریانس، ضرایب همبستگی و آزمون خی دو و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از نرم افزار spss16 جهت تحلیل استفاده شد. در این مطالعه شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده ریاضی در مجموع 17/4 درصد و به تفکیک دختر و پسر به ترتیب 18/0 و 16/3 درصد می باشد که قطعاً آمار بسیار بالایی است و نیاز به توجه جدی دارد. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات دیگر هماهنگ است و برآورد میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان از سوی پژوهشگران مختلف را(حدود 10 تا 30 درصد) مورد تأیید قرار می دهد. در این مطالعه میزان اضطراب امتحان دانشجویان با سن همبستگی معنی داری ندارد. این رابطه بسیار ضعیف و معکوس بود(0/136- =rho وp=0/11) در نهایت نتایج نشان داد که اضطراب امتحان از شدت و شیوع بالایی در بین دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود برخوردار است که این امر میبایستی مورد توجه کلیه اساتید و مدرسین و سیستم آموزشی قرار گیرد تا درصدد مقابله و رفع آن اقدام نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اضطراب امتحان #دانشجویان رشته ریاضی #دانشگاه صنعتی شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)