پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسین ثابتی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارائه ی راهکارهای اقتصادی در راستای کاهش مصرف آب دانشگاه صنعتی شاهرود است. جامعه ی آماری این پژوهش مصرف آب کلیه ی دانشکده های پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود و همچنین خوابگاه برادران است. در این مطالعه، تعداد حضور و متوسط میزان مصرف آب دانشجویان و اساتید هر دانشکده و خوابگاه برادران در طول یک هفته، ماه و سال بدست آمده است. انواع مصرف آب در دانشگاه تشخیص داده شده و با استفاده از داده های میدانی و آزمایشگاهی، متوسط مصرف هر شخص در هر نوع استفاده از آب بدست آمده است. بر اساس تعداد دانشجویان و اساتید و متوسط مصرف آب در هر بخش، مصرف آب هر دانشکده و خوابگاه برادران به تفکیک محاسبه شده است. هزینه مصرف آب در بخش های مورد اشاره محاسبه شده و همچنین برآوردی از میزان آب های هدررفتی با امکان تصفیه و استفاده مجدد، بعمل آمده است و بدنبال آن هزینه ی آب های هدررفتی بصورت مجزا محاسبه شده است. در این مطالعه با محاسبه و طراحی مخازن ذخیره ساز و تصفیه کننده ی آب به تفکیک برای هر دانشکده و همچنین محاسبه ی میزان آب ذخیره شده سالانه در سپتیک تانک هر دانشکده و خوابگاه بر اساس هدررفت سالانه هر بخش و جمع عددی همه موارد مورد اشاره، کل آب بازگردانی و ذخیره شده در مخازن دانشگاه در سال بدست آمده است؛ با ضرب این عدد در قیمت واحد آب، هزینه کاهش یافته ی مصرف آب در یک سال بدست آمده است. با مقایسه ی قیمت و بهای تمام شده ی خرید، نصب و استفاده از سپتیک تانک با متوسط هزینه ی سالیانه آب هدررفتی دانشگاه و با در نظر گرفتن عمر مفید این دستگاه ها، مشاهده شده که استفاده از این تکنولوژی برای دانشگاه با صرفه اقتصادی زیادی همراه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سپتیک تانک #آب خاکستری #بازگردانی آب #صرفه اقتصادی #دانشگاه صنعتی شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)